Organizacja i zakres działania Milicji Obywatelskiej.

Dz.U.55.46.311
DEKRET
z dnia 21 grudnia 1955 r.
o organizacji i zakresie działania Milicji Obywatelskiej.
Art.  1.

Milicja Obywatelska jest uzbrojoną formacją, powołaną do ochrony spokoju, ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Art.  2.

Milicja Obywatelska podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który kieruje jej działalnością.

Art.  3.
1. Organizacja Milicji Obywatelskiej jest pod względem terytorialnym przystosowana do podziału administracyjnego Państwa.
2. Organizacja jednostek Kolejowej Milicji Obywatelskiej przystosowana jest do podziału administracyjnego Polskich Kolei Państwowych.
3. Minister Spraw Wewnętrznych określi szczegółową organizację Milicji Obywatelskiej.
Art.  4.
1. 1 Organami Milicji Obywatelskiej są:

Komenda Główna,

komendy wojewódzkie, miejskie i dzielnicowe,

komisariaty i posterunki.

2. Minister Spraw Wewnętrznych może znosić istniejące i powoływać inne terenowe organy Milicji Obywatelskiej.
Art.  5.

Rada Ministrów określa umundurowanie, oznaki służbowe i uzbrojenie Milicji Obywatelskiej.

Art.  6.

Do zakresu działania Milicji Obywatelskiej należy:

1) utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego,
2) ochrona spokoju, ładu i porządku publicznego,
3) ochrona życia i zdrowia obywateli,
4) ochrona własności społecznej i mienia obywateli,
5) zapobieganie i przeciwdziałanie przestępczości, organizowanie walki z przestępczością i opracowywanie skutecznych metod tej walki,
6) przeprowadzanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych, wykonywanie zleceń organów Prokuratury, organów śledczych bezpieczeństwa publicznego i sądów - w zakresie prawem przewidzianym,
7) wykonywanie zleceń rad narodowych i ich prezydiów - w zakresie ustalonym przepisami prawa,
8) czuwanie - w zakresie prawem przewidzianym - nad przestrzeganiem przepisów w dziedzinie handlu, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-porządkowych w miejscach otwartych, przepisów o porządku publicznym na obszarze kolejowym oraz przepisów porządkowych na przystaniach wodnych, plażach i kąpieliskach oraz w innych miejscach publicznych,
9) czuwanie nad przestrzeganiem przepisów o ruchu ulicznym i drogowym,
10) wydawanie w zakresie prawem przewidzianym pozwoleń na posiadanie broni palnej, przebywanie w strefie nadgranicznej oraz dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych w miejscach, gdzie zezwolenie takie jest wymagane,
11) 2 (uchylony),
12) prowadzenie rejestracji cudzoziemców,
13) wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach prawa.
Art.  7.
1. W celu wykonania swych zadań Milicja Obywatelska ma prawo:
1) zatrzymywania - w trybie i przypadkach określonych w przepisach postępowania karnego - osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, z tym że zatrzymanego należy wypuścić na wolność, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie doręczono mu odpisu postanowienia o aresztowaniu,
2) zatrzymywania osób naruszających porządek publiczny, z tym że zatrzymanego należy niezwłocznie wypuścić na wolność, gdy ustanie podstawa zatrzymania,
3) legitymowania - w uzasadnionych przypadkach - osób w celu stwierdzenia ich tożsamości,
4) przeprowadzenia w trybie i przypadkach określonych w przepisach postępowania karnego rewizji osobistej i domowej,
5) przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów meldunkowych oraz obowiązku posiadania dowodu osobistego w miejscowościach, w których obowiązek taki został wprowadzony,
6) żądania przy wykonywaniu czynności i zadań służbowych niezbędnej pomocy od dozorców i administratorów domów, stróżów oraz członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w zakresie ich obowiązków, a także zwracania się w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy,
7) udzielanie pouczeń i nakładania mandatów karnych w trybie i przypadkach przewidzianych przez prawo,
8) korzystania w razie konieczności z pojazdów konnych i mechanicznych nie należących do organów Milicji Obywatelskiej na zasadach i w granicach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Tryb wykonywania przez Milicję Obywatelską uprawnień wymienionych w ust. 1 w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej określą Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej.
Art.  8.
1. Milicja Obywatelska ma prawo użycia broni jako środka ostatecznego, dopuszczalnego tylko wówczas, gdy inne środki przymusu nie są wystarczające i jedynie w określonych przypadkach w celu uniemożliwienia popełnienia niebezpiecznego przestępstwa albo w celu obezwładnienia niebezpiecznego przestępcy lub udaremnienia jego ucieczki.
2. Użycie broni nie może mieć na celu pozbawienia życia i powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której broni użyto, a zarazem bez narażenia życia lub zdrowia innych osób.
3. Minister Spraw Wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia przypadki, w których dopuszczalne jest użycie broni przez Milicję Obywatelską oraz tryb postępowania przy użyciu broni.
Art.  9.
1. Wszystkie organy państwowe udzielają w zakresie swego działania Milicji Obywatelskiej pomocy niezbędnej dla wykonania jej zadań oraz mają prawo żądania od Milicji Obywatelskiej okazywania im pomocy w zakresie prawem przewidzianym.
2. Milicja Obywatelska wykonując swe zadania współdziała z organami państwowymi właściwymi w danej dziedzinie, a w szczególności z organami bezpieczeństwa publicznego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz z Państwową Inspekcją Handlową, z Komendami Straży Pożarnych i Państwową Inspekcją Sanitarną - w sprawach objętych ich zakresem działania.
Art.  10.
1. W całej swej działalności dotyczącej ochrony ładu i porządku publicznego oraz w zakresie skarg i zażaleń na działalność funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej organy Milicji Obywatelskiej podlegają nadzorowi i kontroli prezydiów właściwych rad narodowych.
2. Prezydia rad narodowych właściwe do wykonywania nadzoru i kontroli oraz szczegółowy zakres ich uprawnień i tryb postępowania w tej dziedzinie określają osobne przepisy.
Art.  11.
1. W dekrecie z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 143) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł dekretu otrzymuje brzmienie:

"Dekret z dnia 20 lipca 1954 r. o służbie w Milicji Obywatelskiej";

2) skreśla się wstęp oraz art. 1, 2, 3 i 4, z tym że dotychczasowy art. 5 oznacza się jako art. 1 i zmienia się odpowiednio numerację następnych artykułów.
2. Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 20 lipca 1954 r. o Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 143) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów i ustępów.
Art.  12.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 12 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.75.16.91) z dniem 1 czerwca 1975 r.
2 Art. 6 pkt 11 uchylony przez art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.74.14.85) z dniem 1 stycznia 1975 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.46.311

Rodzaj: Dekret
Tytuł: Organizacja i zakres działania Milicji Obywatelskiej.
Data aktu: 21/12/1955
Data ogłoszenia: 30/12/1955
Data wejścia w życie: 30/12/1955