Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.

Dz.U.55.42.270
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA
z dnia 20 października 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 300 i z 1955 r. Nr 18, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 rozporządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych (Dz. U. Nr 29, poz. 181) wprowadza się zmiany następujące:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) a) dla jeleni-byków, łań i cieląt gatunku jeleń sika (Cervus nippon) - cały rok,

b) dla jeleni-byków gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus):

w województwach: bydgoskim, gdańskim, koszalińskim, olsztyńskim, opolskim, poznańskim i zielonogórskim - okres od 11 lutego do 31 sierpnia, w pozostałych województwach - cały rok,

dla jeleni-łań i cieląt gatunku jeleń europejski (Cervus elaphus) - cały rok,

c) przy odstrzale hodowlanym jeleni-byków, łań i cieląt, z wyjątkiem gatunku jeleń sika - okres od 11 lutego do 31 sierpnia;

2) w pkt 3 lit. a) dodaje się wyrazy "dla sarn-kóz i koźląt - cały rok";
3) w pkt 8 po wyrazach "w województwie gdańskim w powiatach: kwidzyńskim, lęborskim i starogardzkim - okres od 1 lutego do 30 czerwca" dodaje się następujące wyrazy:

"w województwie koszalińskim:

w powiecie słupskim w obwodach łowieckich nr 3, 8, 17 i 20,

w powiecie sławieńskim w obwodach łowieckich nr 35, 36 i 40,

w powiecie miasteckim w obwodach łowieckich nr 61, 62 i 69,

w powiecie koszalińskim w obwodzie łowieckim nr 79,

w powiecie szczecińskim w obwodzie łowieckim nr 154,

w powiecie białogardzkim w obwodach łowieckich nr 157, 160, 161 i 178,

w powiecie wałeckim w obwodach łowieckich nr 204, 207, 208, 212, 226 i 227,

w powiecie drawskim w obwodach łowieckich nr 233, 238, 239, 240, 241 i 244

- cały rok,

w województwie zielonogórskim w powiecie gubińskim w obwodach łowieckich nr 121 i 180 - cały rok";

4) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) dla wydr - cały rok";

5) w pkt 22 skreśla się wyrazy "czapli siwych".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.42.270

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lipca 1955 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.
Data aktu: 20/10/1955
Data ogłoszenia: 17/11/1955
Data wejścia w życie: 17/11/1955