Zm.: rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Dz.U.55.25.152
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów.
Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r.. Nr 36, poz. 327 i z 1951 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie uposażenia lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 48, poz. 229) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. 1. Do czasu wydania odrębnych przepisów o uposażeniu fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w organach administracji - przepisy §§ 1, 2, 8 - 12 ze zmianami określonymi w ust. 2 i 3 stasuje się odpowiednio do:

1) lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w wydziałach (oddziałach) zdrowia prezydiów rad narodowych,

2) lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w wydziałach zdrowia dyrekcji okręgowych kolei państwowych,

3) lekarzy zatrudnionych w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.

2. Dodatek za specjalizację przysługuje lekarzom wymienionym w ust. 1 niezależnie od charakteru wykonywanych obowiązków.

3. O przyznaniu stawki VI L pracownikom wymienionym w ust. 1 pkt 1 decyduje prezydium rady narodowej za zgodą Ministra Zdrowia, wymienionym w ust. 1 pkt 2 - dyrektor okręgu kolei państwowych za zgodą Ministra Kolei, a wymienionym w pkt 3 - dyrektor Centralnego Zarządu Uzdrowisk za zgodą Ministra Zdrowia.

4. Prezes Rady Ministrów ustali dla wydziałów (oddziałów) zdrowia prezydiów rad narodowych i przedsiębiorstw uzdrowiskowych na wniosek Ministra Zdrowia uzgodniony z Prezesem Państwowej Komisji Etatów oraz dla wydziałów zdrowia dyrekcji okręgowych kolei państwowych na wniosek Ministra Kolei uzgodniony z Prezesem Państwowej Komisji Etatów oraz Ministrem Zdrowia:

1) stanowiska, które mogą być obsadzone przez lekarzy (lekarzy dentystów),

2) stanowiska, z którymi są związane dodatki funkcyjne, oraz wysokość tych dodatków i zasady ich wypłacania".

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Zdrowia, Kolei oraz Finansów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020