Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.

Dz.U.55.17.90
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 25 marca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/C-04003 Przetwory naftowe.

Oleje emulgujące.

Badanie działania korodującego na żeliwo szare.

30 października 1954 r.
2 54/C-04047 Przetwory naftowe.

Oznaczanie zawartości węglowodorów aromatycznych.

27 sierpnia 1954 r.
3 54/C-04048 Przetwory naftowe.

Smary stałe.

Oznaczanie właściwości pocenia się.

24 sierpnia 1954 r.
4 54/C-04074 Przetwory naftowe.

Oleje emulgujące.

Oznaczanie liczby kwasowej.

25 września 1954 r.
5 54/C-04201 Farby suche.

Ogólne metody badań.

31 października 1954 r.
6 54/C-04256 Guma.

Oznaczanie odkształcania gumy porowatej przy ściskaniu.

29 września 1954 r.
7 54/C-04257 Guma.

Oznaczanie pozornego ciężaru właściwego gumy porowatej.

13 października 1954 r.
8 54/C-04258 Guma.

Oznaczanie wytrzymałości na przerywanie nitką.

31 października 1954 r.
9 54/C-04259 Guma.

Oznaczanie wskaźnika oporu przy wyciąganiu igły.

31 października 1954 r.
10 54/C-04260 Guma.

Oznaczanie punktu mięknienia ebonitu metodą Vicata.

31 października 1954 r.
11 54/C-04517 Chemiczne badania i próby.

Oznaczanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie w produktach chemicznych.

29 września 1954 r.
12 54/C-04518 Chemiczne badania i próby.

Oznaczanie małych zawartości chlorków w produktach chemicznych metodą turbidymetryczną.

25 września 1954 r.
13 54/C-04519 Chemiczne badania i próby.

Oznaczanie małych zawartości siarczanów w produktach chemicznych metodą turbidymetryczną.

25 września 1954 r.
14 54/C-04521 Chemiczne badania i próby.

Oznaczanie małych zawartości żelaza w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną.

29 września 1954 r.
15 54/C-04770 Paliwa gazowe.

Oznaczanie smoły i olejów w gazie koksowniczym.

30 października 1954 r.
16 54/C-19001 Mączka drzewna do tworzyw sztucznych. 30 września 1954 r.
17 54/C-23050 Karbid. 25 października 1954 r.
18 54/C-60016 Aparaty chemiczne.

Średnice zewnętrzne i objętości nominalne.

28 sierpnia 1954 r.
19 54/C-80061 Odczynniki.

Kwaśny winian potasowy.

26 października 1954 r.
20 54/C-80062 Odczynniki.

Octan potasowy.

25 września 1954 r.
21 54/C-80067 Odczynniki.

Kwaśny piroantymonian potasowy cz. d. a.

30 września 1954 r.
22 54/C-84905 Acetylen rozpuszczony techniczny. 27 sierpnia 1954 r.
23 54/C-89002 Tłoczywa termoutwardzalne.

Oznaczanie skurczu.

25 października 1954 r.
24 54/C-89044 Tworzywa sztuczne.

Żywice fenolo-formaldehydowe.

Oznaczanie wolnego fenolu.

24 sierpnia 1954 r.
25 54/C-96078 Przetwory naftowe.

Olej solarowy.

25 września 1954 r.
26 54/C-96091 Przetwory naftowe.

Olej maszynowy specjalny Z-3.

24 sierpnia 1954 r.
27 54/C-96153 Przetwory naftowe.

Smar grafitowy 1.

27 sierpnia 1954 r.
28 54/C-96154 Przetwory naftowe.

Olej maszynowy SU.

25 września 1954 r.
29 54/C-96155 Przetwory naftowe.

Smar lotniczy wysokotopliwy ST (NK-50).

31 października 1954 r.
30 54/C-96157 Przetwory naftowe.

Smar stały odporny na niską temperaturę USM (NK-30)

31 października 1954 r.
31 54/C-97002 Produkty węglopochodne.

Benzen.

30 października 1954 r.
32 54/C-97003 Produkty węglopochodne.

Toluen.

25 września 1954 r.
33 54/C-97004 Produkty węglopochodne.

Naftalen.

30 października 1954 r.
34 54/C-97009 Produkty węglopochodne.

Lepik smołowy z węgla kamiennego.

18 września 1954 r.
35 54/C-97011 Produkty węglopochodne.

Antracen.

31 października 1954 r.
36 54/C-97031 Produkty węglopochodne.

Smoła drogowa.

18 września 1954 r.
37 54/C-97061 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie siarki aktywnej.

29 października 1954 r.
38 54/C-97063 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie antracenu surowego.

31 października 1954 r.
39 54/C-97068 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie metakrezolu.

30 października 1954 r.
40 54/C-97072 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego i pozostałości po odparowaniu.

25 września 1954 r.
41 54/C-97073 Produkty węglopochodne.

Oznaczanie składników nierozpuszczalnych w ksylenie.

25 września 1954 r.
42 54/G-98002 Ściółka torfowa inwentarzowa. 27 sierpnia 1954 r.
43 54/G-98003 Torf opałowy kawałkowy. 30 lipca 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Nr normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/C-01358 Symbole graficzne częściej stosowanych aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego. 31 października 1954 r.
2 54/C-04070 Przetwory naftowe.

Oznaczanie zawartości chloru w olejach smarowych.

25 września 1954 r.
3 54/C-04102 Przetwory naftowe.

Oznaczanie lepkości dynamicznej olejów smarowych w temperaturach od 60°C do 0°C.

24 sierpnia 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) stosować metody badania działania korodującego olejów emulgujących na żeliwo szare innej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 1;
2) oznaczać zawartości węglowodorów aromatycznych w benzynach i naftach, właściwości pocenia się smarów stałych, liczby kwasowej olejów emulgujących inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 2 - 4;
3) wykonywać oznaczeń i badań ustalonych w normie wymienionej w § 1 lp. 5 dla farb suchych mineralnych i organicznych inaczej, niż określa ta norma;
4) oznaczać odkształcenia i naprężenia gumy porowatej przy ściskaniu inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 6;
5) oznaczać pozornego ciężaru właściwego gumy porowatej inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 7;
6) oznaczać oporu gumy przy przerywaniu nitką oraz wskaźnika oporu gumy przy wyciąganiu igły inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 8 i 9;
7) oznaczać punktu mięknienia ebonitu metodą Vicata inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 10;
8) oznaczać substancji nierozpuszczalnych w wodzie o temperaturze 80° C w produktach chemicznych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 11;
9) oznaczać małych zawartości chlorków i siarczanów w produktach chemicznych metodą turbidymetryczną inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 12 i 13;
10) oznaczać małych zawartości żelaza w produktach chemicznych metodą kolorymetryczną inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 14;
11) oznaczać zawartości smoły i olejów w gazie koksowniczym inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 15;
12) produkować mączki drzewnej do tworzyw sztucznych nie odpowiadającej normie wymienionej w § 1 lp. 16;
13) produkować karbidu, produktu technicznego otrzymywanego elektrotermicznie z tlenku wapnia i koksu, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 17;
14) projektować i budować aparatów chemicznych o przekroju kołowym o średnicy zewnętrznej do 4.000 mm i objętości od 0,1 do 100 m3, nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 18;
15) produkować kwaśnego winianu potasowego jako odczynnika, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 19;
16) produkować octanu potasowego, kwaśnego piroantymonianu potasowego cz. d. a. jako odczynników chemicznych, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 20 i 21;
17) produkować acetylenu technicznego rozpuszczonego pod ciśnieniem w acetonie, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 22;
18) oznaczać skurczu prasowniczego i wtórnego tłoczyw termoutwardzalnych inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 23;
19) oznaczać wolnego fenolu w żywicach typu nowolakowego i rezolowego na podstawie fenolowo-krezolowo-formaldehydowej, ksylenowo-formaldehydowej lub mieszanej metodą Koopeschara inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 24;
20) produkować oleju solarowego, oleju maszynowego specjalnego Z-3, oleju maszynowego SU, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 25, 26 i 28;
21) produkować smaru grafitowego 1, smaru lotniczego wysokotopliwego ST (NK-50), smaru stałego odpornego na niską temperaturę USM (NK-30), nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 27, 29 i 30 oraz recepturze i technologii uzgodnionej z zamawiającym;
22) produkować benzenu, toluenu, naftalenu, antracenu, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 31 - 33 i 35;
23) produkować lepiku smołowego bez wypełniaczy, otrzymywanego w procesie destylacji smoły surowej koksowniczej lub gazowniczej z węgla kamiennego lub przez zmieszanie paku z ciężkimi olejami smołowymi otrzymywanymi z tych smół, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 34;
24) produkować i wprowadzać do obrotu smół drogowych otrzymywanych przy przerobie smoły surowej z węgla kamiennego innych, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 36;
25) stosować metod oznaczania zawartości siarki aktywnej w produktach węglopochodnych benzolowych, antracenu surowego i metakrezolu w produktach węglopochodnych innych, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 37 - 39;
26) oznaczać odczynu wyciągu wodnego, pozostałości po odparowaniu oraz składników nierozpuszczalnych w ksylenie inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 40 i 41;
27) produkować ściółki torfowej inwentarzowej i torfu opałowego kawałkowego, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 42 i 43.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) wyrobów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 6 - 10, wykonywanych według licencji zagranicznych,
3) prac naukowo-badawczych.
§  5. Traci moc norma PN/C-97009 "Lepik smołowy". W § 1 rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 13, poz. 105) skreśla się lp. 33 oraz treść odpowiednich kolumn.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1955 r., z tym że norma wymieniona w § 1 lp. 19 obowiązuje od dnia 1 października 1955 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.17.90

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.
Data aktu: 25/03/1955
Data ogłoszenia: 22/04/1955
Data wejścia w życie: 01/07/1955, 01/10/1955