Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U.55.15.85
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 25 marca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/P-01704 Przędza bawełniana.

Nawoje.

Symbole i oznaczenia.

24 kwietnia 1954 r.
2 54/P-04746 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy tkane.

Wyznaczanie wilgotności.

25 października 1954 r.
3 54/P-04753 Kontrola jakości surowców włókienniczych.

Kokony przemysłowe jedwabnika morwowego.

Wyznaczanie nierównomierności ziarnistości.

28 października 1954 r.
4 54/P-04765 Kontrola jakości surowców włókienniczych.

Jedwab.

Wyznaczanie zawartości serycyny.

29 października 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/P-04743 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy tkane.

Pomiar długości.

27 października 1954 r.
2 54/P-04744 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy tkane.

Pomiar grubości.

25 października 1954 r.
3 54/P-04745 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy tkane.

Wyznaczanie ciężaru.

25 października 1954 r.
4 54/P-04747 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych.

Taśmy tkane.

Wyznaczanie kurczliwości po zamoczeniu w wodzie.

25 października 1954 r.
5 54/P-04763 Kontrola jakości surowców włókienniczych.

Jedwab.

Wyznaczanie ciężaru właściwego.

29 października 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) stosować innych symboli i oznaczeń nawojów przędzy bawełnianej, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 1,
2) przeprowadzać kontroli jakości wyrobów i surowców włókienniczych w zakresie określonym normami wymienionymi w § 1 lp. 2 - 4 inaczej, niż przewidują te normy.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów i surowców przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1955 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020