Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U.55.13.78
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/M-55040 Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion i wiertarek i wiertarko-frezarek.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
2 54/M-55070 Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
3 54/M-55081 Obrabiarki do metali.

Końcówki wrzecion i chwyty trzpieni frezarek.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
4 54/M-55091 Obrabiarki do metali.

Rowki teowe obrobione.

Główne wymiary.

9 lipca 1954 r.
5 54/M-61275 Obrabiarki do metali.

Nakrętki teowe.

9 lipca 1954 r.
6 54/M-80005 Drut okrągły ciągniony na zimno goły o średnicy 0,10 - 16 mm.

Wymiary.

31 lipca 1954 r.
7 54/M-82081 Znaki na częściach maszyn z gwintem lewym. 9 lipca 1954 r.
8 54/M-85031 Kliny wpuszczane.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
9 54/M-85032 Kliny wpuszczane i zaokrąglone i ścięte. 29 lipca 1954 r.
10 54/M-85033 Kliny wpuszczane noskowe. 29 lipca 1954 r.
11 54/M-85034 Kliny płaskie noskowe.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
12 54/M-85035 Kliny płaskie noskowe. 29 lipca 1954 r.
13 54/M-85036 Wpusty pryzmatyczne.

Przekroje wpustów i rowków.

29 lipca 1954 r.
14 54/M-85037 Wpusty pryzmatyczne pełne. 29 lipca 1954 r.
15 54/M-85039 Kliny.

Tolerancje wymiarów przekrojów, klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
16 54/M-85041 Kliny styczne zwykłe.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
17 54/M-85042 Kliny styczne wzmocnione.

Przekroje klinów i rowków.

29 lipca 1954 r.
18 54/M-85043 Wpusty czółenkowe.

Przekroje wpustów i rowków.

29 lipca 1954 r.
19 54/M-88502 Koła zębate.

Moduły.

9 lipca 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/M-55024 Chwyty i gniazda narzędzi.

Złącza bagnetowe.

Główne wymiary.

31 lipca 1954 r.
2 54/M-55107 Chwyty i gniazda narzędzi.

Chwyty przeciągaczy okrągłych.

Główne wymiary.

31 lipca 1954 r.
3 54/M-85030 Połączenia wpustowe.

Typy klinów i wpustów.

29 lipca 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) projektować i wykonywać gniazd końcówek wrzecion, wiertarek i wiertarko-frezarek, końcówek wrzecion szlifierek ze stożkiem zewnętrznym, końcówek wrzecion i chwytów trzpieni frezarek, rowków teowych obrobionych i nakrętek teowych innych, niż określone normami wymienionymi w § 1 lp. 1 - 5;
2) produkować drutu okrągłego ciągnionego na zimno o wymiarach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 6;
3) znakować części maszyn z gwintem lewym inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 7;
4) projektować i wykonywać klinów, wpustów i rowków określonych w normach wymienionych w § 1 lp. 8 - 18, nie odpowiadających wymaganiom tych norm;
5) projektować i wykonywać kół zębatych o modułach innych, niż określone normą wymienioną w § 1 lp. 19.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
2) do prac naukowo-badawczych;
3) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 1 - 5 i 8 - 18 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych i do wyrobów wykonywanych według licencji zagranicznych;
4) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 7 do wyrobów przeznaczonych do celów remontowych;
5) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 13 do głębokości rowków t i t1 w konstrukcjach typu skrzynek przekładniowych z wałkami o gęstym stopniowaniu średnic dla umożliwienia przesunięcia przez wpust piasty, osadzonej na przyległych odcinkach wałka.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1955 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 1 obowiązuje od dnia 1 października 1956 r.,
2) normy wymienione w § 1 lp. 2 - 5 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej od dnia 1 lutego 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej - od dnia 1 września 1956 r.,
3) normy wymienione w § 1 lp. 8 - 18 obowiązują w stosunku do produkcji nowouruchamianej - od dnia 1 października 1956 r., a w stosunku do produkcji pozostałej - od dnia 1 września 1957 r.,
4) norma wymieniona w § 1 lp. 19 obowiązuje od dnia 1 stycznia 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.13.78

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.
Data aktu: 28/02/1955
Data ogłoszenia: 23/03/1955
Data wejścia w życie: 01/01/1956, 01/02/1956, 01/09/1956, 01/10/1956, 01/09/1955