Utworzenie rejonów dróg wodnych.

Dz.U.54.36.158
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 2 sierpnia 1954 r.
w sprawie utworzenia rejonów dróg wodnych.
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych i regulacji rzek żeglownych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. Nr 59, poz. 356 i Dz. U. z 1924 r. Nr 79, poz. 768) oraz art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 listopada 1927 r. o regulacji i utrzymaniu wód spławnych (Dz. U. Nr 102, poz. 882) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się rejony dróg wodnych podległe Ministrowi Żeglugi.
§  2.
1. Do zakresu działania rejonów dróg wodnych należy utrzymanie, konserwacja, budowa i rozbudowa dróg wodnych śródlądowych oraz administracja tych dróg w zakresie przekazanym Ministrowi Żeglugi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111 i Nr 41, poz. 315 oraz z 1952 r. Nr 11, poz. 69, Nr 13, poz. 79 i Nr 19, poz. 115), jak również bezpośredni zarząd dróg wodnych i roboty techniczne na nich.
2. Uprawnienia i obowiązki rejonów dróg wodnych w sprawach związanych z zadaniami obrony Państwa będą uzgadniane przez Ministra Żeglugi z Ministrem Obrony Narodowej.
§  3. Ilość rejonów dróg wodnych, ich siedziby, właściwość terytorialną, organizację, szczegółowy zakres działania i system finansowy określi Minister Żeglugi w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
§  4. Znosi się zarządy okręgowe dróg wodnych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu z podległymi im jednostkami.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 kwietnia 1952 r. w sprawie utworzenia zarządów okręgowych dróg wodnych i podległych im rejonów dróg wodnych (Dz. U. Nr 25, poz. 173).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1954 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020