Okresy zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego oraz udzielanie świadczeń z tytułu zatrudnienia za granicą.

Dz.U.54.35.150
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 lipca 1954 r.
w sprawie okresów zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego oraz udzielania świadczeń z tytułu zatrudnienia za granicą.
Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 16 ust. 3 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz. 116), zwanego w dalszym ciągu "dekretem", zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przy ustalaniu prawa do świadczeń przewidzianych w dekrecie uwzględnia się również okresy zatrudnienia na Ziemiach Odzyskanych przed włączeniem tych terytoriów do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia w organizacjach i instytucjach oraz okresy służby w wojskowych formacjach, uznanych za zbrodnicze.
§  2. Warunek 5 lat zatrudnienia po wyzwoleniu, przewidziany w art. 7 ust. 3 dekretu, od którego spełnienia uzależnione jest uznanie okresów zatrudnienia za granicą za okresy zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, nie jest wymagany od osób, które przybyły do kraju po wyzwoleniu w ramach akcji repatriacyjnej Polaków z zagranicy.
§  3.
1. Z tytułu okresów zatrudnienia za granicą przysługują świadczenia przewidziane w dekrecie i na warunkach w nim ustalonych, jeżeli rozporządzenie nie stanowi inaczej.
2. Udzielanie świadczeń z okresów zatrudnienia za granicą ulega zawieszeniu w razie opuszczenia terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, chyba że umowa z krajem nowego zamieszkania uprawnionego stanowi inaczej.
§  4. Okresy zatrudnienia za granicą w górnictwie uwzględnia się przy ustalaniu dodatku, przewidzianego w art. 56 dekretu.
§  5.
1. Osobom, otrzymującym renty i pensje zagraniczne, oraz członkom ich rodzin przysługują:
1) dodatki dla dzieci przewidziane w art. 55 dekretu,
2) zasiłek pogrzebowy przewidziany w art. 60-62 dekretu,
3) świadczenia w naturze przewidziane w art. 63-65 dekretu, jeżeli świadczenia te nie są udzielane przez instytucję zagraniczną.
2. Świadczenia wymienione w ust. 1 nie przysługują osobom otrzymującym:
1) zwrot składek ubezpieczeniowych z instytucji zagranicznych w postaci renty,
2) renty zagraniczne z tytułu utraty mniej niż 50% zdolności do pracy wskutek wypadku lub choroby zawodowej;

osobom tym przysługuje jednak pomoc lecznicza i protezowanie w zakresie następstw wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej.

§  6. Jeżeli z tytułu zatrudnienia za granicą wypłacana jest renta starcza, inwalidzka lub rodzinna przez instytucję zagraniczną, przysługuje z dekretu cząstkowa renta, obliczona proporcjonalnie do okresu zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, gdy okres tego zatrudnienia wynosił co najmniej jeden rok.
§  7.
1. W sprawach uregulowanych niniejszym rozporządzeniem tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1950 r. w sprawie uznania uprawnień nabytych w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego (Dz. U. Nr 17, poz. 148).
2. Renty przyznane na podstawie rozporządzenia powołanego w ust. 1 wypłaca nadal Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując odpowiednio przepisy wymienione w art. 80 dekretu.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1954 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.35.150

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Okresy zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego oraz udzielanie świadczeń z tytułu zatrudnienia za granicą.
Data aktu: 01/07/1954
Data ogłoszenia: 28/07/1954
Data wejścia w życie: 28/07/1954, 01/07/1954