Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U.54.17.62
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 9 kwietnia 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. 54/C-60026 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Turyle Cellariusa. 30 stycznia 1954 r.
2. 54/C-80001 Odczynniki. Opakowanie, znakowanie i przechowywanie. 30 stycznia 1954 r.
3. 54/C-80056 Odczynniki. Anilina. 30 stycznia 1954 r.
4. 54/C-80057 Odczynniki. Dwuchromian sodowy. 30 stycznia 1954 r.
5. 54/C-80058 Odczynniki. Chloran sodowy. 30 stycznia 1954 r.
6. 54/C-97510 Terpentyna. 6 lutego 1954 r.
7. 54/C-97515 Octan wapniowy techniczny. 6 lutego 1954 r.
8. 54/C-99059 Siarczyn sodowy bezwodny do celów fotograficznych. 30 stycznia 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną na całym obszarze Państwa normę 54/C-97514 "Olej flotacyjny sosnowy.", ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lutego 1954 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie norm wymienionych w § 1:
1) produkować turyl Cellariusa z kamionki kwasoodpornej nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 1;
2) stosować innych typów opakowania do odczynników, pakować, znakować i przechowywać odczynników inaczej, niż określa norma wymieniona w § 1 lp. 2;
3) produkować aniliny, dwuchromianu sodowego i chloranu sodowego, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 3-5;
4) produkować siarczynu sodowego bezwodnego do celów fotograficznych, terpentyny i octanu wapniowego technicznego, nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 6-8.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne wymagania;
2) prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1954 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.17.62

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.
Data aktu: 09/04/1954
Data ogłoszenia: 24/04/1954
Data wejścia w życie: 01/08/1954