Przystąpienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U.53.51.260
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 grudnia 1953 r.
w sprawie przystąpienia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 32 konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 39, poz. 286), nastąpiło przystąpienie do powyższej konwencji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 22 września 1953 r. i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 22 października 1953 r.
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przystąpił do konwencji z następującym zastrzeżeniem:

"Związek Radziecki nie uważa się za związany postanowieniem § 30 konwencji, które przewiduje jurysdykcję obowiązkową Międzynarodowego Trybunału i jeśli chodzi o kompetencję Międzynarodowego Trybunału w sprawach spornych, wynikających z interpretacji i stosowania konwencji, Związek Radziecki stoi nadal, jak i dotychczas, na stanowisku, że dla przedłożenia poszczególnego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi do rozstrzygnięcia wymagana jest zgoda w każdym indywidualnym przypadku wszystkich stron w sporze. Zastrzeżenie niniejsze stosuje się również do postanowienia, zawartego w tym samym paragrafie, według którego opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału ma być przyjęta jako decydująca".

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka przystąpiła do konwencji z następującym zastrzeżeniem:

"Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka nie uważa się za związaną postanowieniem § 30 konwencji, które przewiduje jurysdykcję obowiązkową Międzynarodowego Trybunału i jeżeli chodzi o kompetencję Międzynarodowego Trybunału w sprawach spornych, wynikających z interpretacji i stosowania konwencji, Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka stoi nadal, jak i dotychczas, na stanowisku, że dla przedłożenia poszczególnego sporu Międzynarodowemu Trybunałowi do rozstrzygnięcia wymagana jest zgoda w każdym indywidualnym przypadku wszystkich stron w sporze. Zastrzeżenie niniejsze stosuje się również do postanowienia, zawartego w tym samym paragrafie, według którego opinia doradcza Międzynarodowego Trybunału ma być przyjęta jako decydująca".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.51.260

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przystąpienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.
Data aktu: 02/12/1953
Data ogłoszenia: 31/12/1953
Data wejścia w życie: 31/12/1953