Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych.

Dz.U.53.37.157
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 1953 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych.
Na podstawie art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 94 i Nr 53, poz. 406) wprowadza się zmiany następujące:
1) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy "i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich";
2) w załączniku nr 1 (str. 212) skreśla się dotychczasowe oznaczenie stanowisk w urzędach górniczych i stawek dodatku funkcyjnego dla tych stanowisk i zamiast tego wprowadza się następujące postanowienia:

"Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 1 stawka

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego 2 stawka

Naczelnik wydziału, starszy inspektor Wyższego Urzędu Górniczego 3 stawka

Naczelnik okręgowego urzędu górniczego 3-4 stawka

Starszy radca Wyższego Urzędu Górniczego 4-5 stawka

Starszy inspektor okręgowego urzędu górniczego 4-5 stawka

Kierownik (oddziału, samodzielnego referatu), inspektor Wyższego Urzędu

Górniczego 5 stawka

Inspektor okręgowego urzędu górniczego 5 stawka

3) w załączniku nr 3 (str. 224) skreśla się oznaczenie stanowisk w urzędach górniczych i stawek dodatków służbowych dla tych stanowisk i zamiast tego wprowadza się następujące postanowienia:

"Radca, kierownik rachuby, referendarz pobierający uposażenie VII - VI

grupy w Wyższym Urzędzie Górniczym stawka b

Młodszy inspektor w wyższym i okręgowym urzędzie górniczym stawka b

Starszy kontroler w okręgowym urzędzie górniczym stawka b

Referendarz pobierający uposażenie VIII grupy, skarbnik

(kasjer), kierownik kancelarii ogólnej, intendent stawka c"

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów oraz Górnictwa.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1953 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.37.157

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych.
Data aktu: 14/07/1953
Data ogłoszenia: 07/08/1953
Data wejścia w życie: 01/07/1953, 07/08/1953