Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.

Dz.U.53.35.150
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 20 czerwca 1953 r.
w sprawie zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
Na podstawie art. 2, art. 3, art. 8 i art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się obowiązek zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
§  2.
1. Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej przeprowadza się przez:
1) wypalanie plantacji, zaatakowanych lub zagrożonych przez choroby, chwasty i szkodniki;
2) mechaniczne tępienie chwastów na plantacjach;
3) wycinanie na plantacjach w sezonie zimowym porostu wiklinowego przy samej karpinie (pniu);
4) zwalczanie środkami chemicznymi na plantacjach chorób, chwastów i szkodników.
2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych wydają szczegółowe przepisy ustalające sposób zwalczania chorób oraz tępienia chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
§  3. Prezydium powiatowej rady narodowej może zarządzić zastosowanie środków, przewidzianych w § 2, na określonych terenach porośniętych wikliną poza plantacjami wikliny koszykarskiej, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przeniesienia się z tych terenów chorób, chwastów i szkodników na plantacje wikliny koszykarskiej.
§  4. Obowiązek stosowania środków, wymienionych w § 2 ust. 1, ciąży na właścicielu, dzierżawcy, użytkowniku bądź zarządcy terenu, na którym rośnie wiklina.
§  5. Bezpośredni nadzór nad zwalczaniem chorób oraz tępieniem chwastów i szkodników na plantacjach sprawują prezydia gminnych, miejskich lub dzielnicowych rad narodowych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.35.150

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zwalczanie chorób oraz tępienie chwastów i szkodników na plantacjach wikliny koszykarskiej.
Data aktu: 20/06/1953
Data ogłoszenia: 17/07/1953
Data wejścia w życie: 17/07/1953