Zniesienie odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U.53.23.92
DEKRET
z dnia 23 kwietnia 1953 r.
o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Art.  1.
1. Znosi się odrębne systemy emerytalne i ubezpieczeniowe dla pracowników instytucji kredytowych zlikwidowanych lub ulegających likwidacji w trybie dekretu z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 279) oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
2. Odrębne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe ulegają likwidacji według zasad określonych w niniejszym dekrecie.
Art.  2.
1. Świadczenia emerytalne dla b. pracowników instytucji wymienionych w art. 1 jak również świadczenia emerytalne dla członków rodzin tych pracowników wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości i na warunkach obowiązujących w ubezpieczeniu społecznym.
2. B. pracownikom instytucji wymienionych w art. 1 zalicza się dotychczasowy okres ubezpieczenia i wysługi emerytalnej, obliczony według zasad odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych. Okresy te zalicza się bez obowiązku uiszczania składek lub opłat.
3. Prawa do świadczeń emerytalnych, wynikające z odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych (art. 1), a przekraczające zakres świadczeń przejętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wygasają.
4. Wypłaty świadczeń emerytalnych dokonane przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130) ponad sumy, jakie przysługiwałyby ubezpieczonym według zasad obowiązujących w ubezpieczeniu społecznym, nie podlegają zwrotowi.
Art.  3.
1. Nieruchomości i ruchomości oraz wszelkie prawa majątkowe, stanowiące własność lub zabezpieczenie odrębnych funduszów emerytalnych i ubezpieczeniowych, przechodzą nieodpłatnie na własność Państwa.
2. Termin i sposób wykonania zobowiązań odrębnych funduszów emerytalnych i ubezpieczeniowych określi Minister Finansów.
Art.  4.
1. Wnioski o wpis prawa własności nieruchomości na rzecz Państwa (art. 3) składa Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski te wolne są od opłat sądowych i innych należności.
2. Podstawę do dokonania w księgach wieczystych wpisu, stwierdzającego przejście na rzecz Państwa nieruchomości, stanowi zaświadczenie Naczelnego Likwidatora mianowanego zgodnie z art. 3 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych (Dz. U. z 1948 r. Nr 52, poz. 410 i z 1951 r. Nr 31, poz. 240), a w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność lub zabezpieczenie odrębnego funduszu emerytalnego oraz ubezpieczeniowego dla pracowników b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych - zaświadczenie Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Zaświadczenie to powinno zawierać stwierdzenie okoliczności wskazanych w art. 3.
3. Minister Finansów może upoważnić inną instytucję do wykonania czynności przewidzianych w ust. 1 i 2.
Art.  5.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrowi Finansów.

Art.  6.

Dekret wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po ogłoszeniu.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.23.92

Rodzaj: Dekret
Tytuł: Zniesienie odrębnych systemów emerytalnych i ubezpieczeniowych dla pracowników instytucji kredytowych oraz b. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Data aktu: 23/04/1953
Data ogłoszenia: 24/04/1953
Data wejścia w życie: 01/05/1953