Wykonanie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dz.U.53.21.80
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 marca 1953 r.
w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 9 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1947 r. Nr 28, poz. 121 i z 1949 r. Nr 55, poz. 435) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 25 marca 1953 r. o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji kwalifikacyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy Radzie Państwa (Dz. U. Nr 21, poz. 79) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Powołane w rozporządzeniu niniejszym artykuły bez bliższego określenia oznaczają artykuły dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. z 1947 r. Nr 28, poz. 121 i z 1949 r. Nr 55, poz. 435) w brzmieniu ustalonym dekretem z dnia 25 marca 1953 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 79).
2. Użyty w rozporządzeniu niniejszym wyraz "prezydium" bez bliższego określenia oznacza prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m.st. Warszawy i m. Łodzi).
§  2.
1. Podanie o przyznanie zasiłku wnosi się do prezydium właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, ubiegającej się o pomoc i zasiłek.
2. Podanie powinno zawierać dane dotycząca czasu i okoliczności, w jakich nastąpiło uszkodzenie zdrowia osoby ubiegającej się o zasiłek i pomoc, jeżeli zaś o zasiłek i pomoc ubiega się osoba pozostała po zmarłym - dane dotyczące czasu i okoliczności śmierci a także stosunku, w jakim do zmarłego pozostaje osoba ubiegająca się o zasiłek i pomoc.
3. Dane wymienione w ust. 2 powinny być podane z powołaniem się na odpowiednie dowody.
§  3. Stosunek do zmarłego osoba pozostała powinna udowodnić odpowiednimi dokumentami lub zeznaniami świadków.
§  4.
1. Prezydium przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy zachodzą warunki do przyznania zasiłku i pomocy.
2. Jeżeli zachodzi potrzeba przesłuchania świadka na okoliczności, mające znaczenie przy przyznaniu pomocy lub zasiłku, prezydium zwraca się do właściwego sądu o przesłuchanie świadka, podając okoliczności, na jakie świadek powinien być przesłuchany.
§  5.
1. Stopień utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu uszkodzenia zdrowia, uprawniającego do zasiłku i pomocy (art. 1), prezydium ustala na podstawie opinii lekarza-referenta inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej, działającej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. z 1945 r. Nr 22, poz. 131 z późniejszymi zmianami).
2. W razie zakwestionowania w odwołaniu stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej, ustalonego w sposób przewidziany w ust. 1, prezydium zasięga opinii 2 lekarzy, członków inwalidzkiej komisji odwoławczej, działającej na podstawie wymienionego w ust. 1 przepisu ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
§  6. W przypadku stwierdzenia czasowego uszkodzenia zdrowia ponowne ustalenie stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej następuje po upływie okresu czasu, na jaki został on ustalony w decyzji.
§  7.
1. Osoba ubiegająca się o zasiłek obowiązana jest złożyć prezydium deklarację o stanie majątkowym i rodzinnym, potwierdzoną przez prezydium gminnej lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej.
2. Osoba uprawniona do pobierania zasiłków jest obowiązana do przedstawiania deklaracji, wymienionej w ust. 1, na każde żądanie prezydium.
3. Niezłożenie deklaracji w ciągu 6 tygodni może spowodować zawieszenie postępowania lub wypłaty zasiłku na czas do złożenia deklaracji.
§  8.
1. Prezydium decyduje w sprawach zasiłków i pomocy oraz zwrotu kwot nienależnie pobranych. Decyzję doręcza się osobie zainteresowanej za pokwitowaniem z pouczeniem co do trybu odwołania.
2. Jeżeli na podstawie decyzji prezydium służy osobie zainteresowanej prawo do pomocy, przesyła się jej - łącznie z decyzją - dowód uprawnienia.
§  9. Od decyzji prezydium służy odwołanie do Ministra Pracy i Opieki Społecznej w ciągu 2 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji.
§  10.
1. Zasiłki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przesłanej przez prezydium decyzji o przyznaniu zasiłku.
2. zasiłki wypłaca się miesięcznie z góry.
§  11. Do postępowania nie unormowanego niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie ogólne przepisy o postępowaniu administracyjnym.
§  12. Tracą moc:
1) rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1946 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. Nr 7, poz. 61) oraz
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1948 r. o trybie ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. Nr 62, poz. 483).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.21.80

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.
Data aktu: 26/03/1953
Data ogłoszenia: 13/04/1953
Data wejścia w życie: 13/04/1953