Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dz.U.53.14.58
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 4 lutego 1953 r.
w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.
Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
§  1. Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym niżej wymienionych gatunków ryb, o ile ich długość mierzona od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
a) u łososia (Salmo salar) - 60 cm,
b) u troci (Salmo trutta) - 40 cm,
c) u węgorza (Anguilla anguilla) - 35 cm,
d) u sandacza (Lucioperca lucioperca) - 40 cm,
e) u leszcza (Abramis brama) - 25 cm,
f) u lina (Tinca tinca) - 20 cm,
g) u certy (Vimba vimba) - 20 cm,
h) u karasia (Carassius carassius) - 20 cm,
i) u płoci (Rutilus rutilus) - 15 cm,
j) u śledzia (Clupea harengus membras) - 12 cm.
§  2. 1
1. Złowione na Zalewie Wiślanym ryby żywe o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 powinny być wpuszczone z powrotem do wody, z wyjątkiem przyłowu w ilości, licząc w sztukach, do 5% dla niewodów i więcierzy (żaków), a do 8% dla innych sieci.
2. Złowione na Zalewie Wiślanym ryby w stanie śniętym o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, stanowiące przyłów, mogą być użyte na potrzeby załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg na osobę; pozostała ilość tych ryb powinna być zużyta na cele i w sposób wskazane przez Gdański Urząd Morski w Gdyni.
3. W przypadku stwierdzenia, że w określonym miejscu Zalewu Wiślanego przy użyciu właściwych sieci przyłowy ryb o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 przekraczają normy określone w ust. 1, Gdański Urząd Morski w Gdyni może zabronić połowu w tym miejscu, albo zarządzić używanie sieci o większych wymiarach oczek.
§  3. 2
1. Zabrania się uprawiania w okresie od 1 maja do 15 czerwca rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w strefie przybrzeżnej, w odległości 500 m od miejsc porośniętych twardą roślinnością wodną (trzcina, sitowie i pałka), a tam gdzie jej brak - w odległości 1 km od brzegu. Powyższy zakaz nie dotyczy połowów ryb za pomocą żaków, mieroży, więcierzy, niewodów stawnych i sprzętu haczykowego.
2. Zabrania się uprawiania w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca połowów ryb niewodami dobrzeżnymi na obszarze całego Zalewu Wiślanego, z wyjątkiem węgorza (Anquilla anquilla) i śledzia (Clupea harengus membras), których połowów można dokonywać na całym obszarze Zalewu, oprócz strefy przybrzeżnej określonej w ust. 1.
3. Gdański Urząd Morski w Gdyni może ustanowić na Zalewie Wiślanym dodatkowe obszary ochronne dla ryb przemysłowych na okres tarła.
§  4. Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym:
a) jesiotra (Accipenser sturio), sieji (Coregonus lavaretus) i alozy (Alosa fallax) w ciągu całego roku,
b) połowu łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta) od 15 sierpnia do końca roku.
§  5. 3 W celu pełniejszej ochrony tarła gatunków ryb przemysłowych na Zalewie Wiślanym Gdański Urząd Morski w Gdyni, po uzgodnieniu z Morskim Instytutem Rybackim, może nie skracając okresów ochronnych przesunąć początek tych okresów w zależności od warunków hydrometeorologicznych.
§  6. Zabrania się na Zalewie Wiślanym:
a) połowu ryb wszelkiego rodzaju narzędziami trałującymi,
b) połowów włokiem dennym bez skrzydeł, którego wejście do worka sietnego rozpostarte jest za pomocą drąga wleczonego wraz z włokiem po dnie,
c) używania do połowu ryb środków wybuchowych, trujących, broni palnej, ościeni, bosaków i innych narzędzi kłujących oraz ogłuszania ryb za pomocą uderzania po lodzie; ryby posiadające jedną lub więcej ran kłutych uznaje się za złowione zabronionymi narzędziami,
d) koszenia i usuwania roślinności wodnej, wydobywania mułu, ziemi, piasku, żwiru lub kamieni a także wpuszczania w okresie tarła ryb bydła lub ptactwa domowego w miejscach i czasie podanym w § 3 ust. 1 lub ustalonym w myśl § 3 ust. 2, uniemożliwiania wędrówki ryb z wód i na wody połączone z Zalewem Wiślanym,
f) ustawiania niewodów stawnych w szachownice oraz ustawiania pomiędzy stawnymi niewodami innych narzędzi połowu.
§  7.
1. Zabrania się używania na Zalewie Wiślanym narzędzi do połowów o oczkach siatki, w stanie suchym sieci konserwowanej, poniżej następujących wymiarów w mm:
Nazwa narzędzi połowu matnia, kocioł, kutel część przejściowa skrzydła
Niewody dobrzeżne dla ryb większych (sandacz, leszcz, karp) 36 38 42
Niewody dobrzeżne dla ryb mniejszych (płoć, certa, karaś i inne) 20 24 28
Niewody stawne dla ryb większych 28 - 42
Niewody barkasowe dla ryb większych 26 36 42
Barkasowe niewody węgorzowe 16 18 22
Stawne niewody śledziowe 12 16 20
Więcierze (żaki) dla ryb większych 26 - 36
Więcierze (żaki) węgorzowe 16 - 20

Inne sieci:

a) dla ryb większych - o oczkach niniejszych niż 50 mm,
b) dla ryb mniejszych - o oczkach mniejszych niż 36 mm,
c) dla śledzia - o oczkach mniejszych niż 14 mm.

Przy mierzeniu oczek w stanie mokrym dopuszczalne jest obniżenie wymiarów o 5%.

2. Długość każdej części przejściowej w niewodach dobrzeżnych wszystkich rodzajów nie powinna przekraczać 1/3 długości odpowiedniego skrzydła.
3. Wymiar oczek sieci mierzy się długością między jedenastoma węzłami wzdłuż plecionki konserwowanej sieci i przez podzielenie otrzymanej liczby przez 10.
§  8. 4 Gdański Urząd Morski w Gdyni w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim ustali ilość niewodów dobrzeżnych używanych na Zalewie Wiślanym.
§  9. 5 Wszelki sprzęt czynny (aktywny) stosowany na Zalewie Wiślanym powinien być oznakowany i zarejestrowany w Gdańskim Urzędzie Morskim. Sposób oznakowania i rejestracji sprzętu czynnego określi Gdański Urząd Morski.
§  10. 6 W celu udostępnienia odłowu chwastu rybnego (jazgarz, ciernik i inne) Gdański Urząd Morski w Gdyni może zezwolić na stosowanie na Zalewie Wiślanym narzędzi połowu o mniejszym wymiarze oczek.
§  11. Na opakowaniach używanych do transportu ryb z połowu na Zalewie Wiślanym (beczkach, basenach, skrzyniach, koszach itp.) powinno być zamieszczone nazwisko i adres wysyłającego.
§  12. 7 Gdański Urząd Morski w Gdyni uprawniony jest do wydawania zezwoleń instytucjom naukowo-badawczym na połowy ryb na Zalewie Wiślanym dla celów badawczych wszelkimi narzędziami, w dowolnym czasie i w dowolnych miejscach.
§  13. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym (Dz. U. Nr 60, poz. 336).
§  14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
7 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020