Inspekcja Zbożowa.

Dz.U.52.30.202
USTAWA
z dnia 9 czerwca 1952 r.
o Inspekcji Zbożowej.
Art.  1.
1. Tworzy się Inspekcję Zbożową.
2. Inspekcja Zbożowa podlega Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Art.  2.

Do zadań Inspekcji Zbożowej należy w szczególności:

1) inspekcja skupu oraz zbytu zbóż i przetworów zbożowych w zakresie składowania, przetwórstwa i transportu,
2) badanie i określanie jakości zbóż i przetworów zbożowych, stanowiących przedmiot skupu i zbytu.
Art.  3.
1. Na czele Inspekcji Zbożowej stoi główny inspektor, któremu podlegają delegatury wojewódzkie.
2. Na czele wojewódzkich delegatur stoją wojewódzcy inspektorzy.
3. Na wniosek głównego inspektora Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w razie potrzeby powołać delegatury powiatowe, na czele których stoją powiatowi inspektorzy, podlegli wojewódzkim inspektorom.
Art.  4.
1. Głównego inspektora oraz jego zastępcę mianuje i zwalnia Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
2. Wojewódzkich i powiatowych inspektorów mianuje i zwalnia Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji na wniosek głównego inspektora po zasięgnięciu opinii właściwych wojewódzkich pełnomocników Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Art.  5.

Dla wykonania swoich zadań organy Inspekcji Zbożowej (art. 3) uprawnione są do:

1) wkraczania do pomieszczeń oraz środków transportowych, w których znajduje się zboże i jego przetwory lub które są przeznaczone do składowania albo przewozu zbóż i przetworów zbożowych,
2) pobierania prób zbóż i ich przetworów,
3) przeglądania dokumentów i ksiąg oraz żądania wyjaśnień.
Art.  6.
1. Czynności organów Inspekcji Zbożowej powinny być dokonywane w miarę możności w obecności kierownika inspekcjonowanej placówki lub osoby upoważnionej do zastępowania go.
2. Z przebiegu czynności sporządza się protokół, który należy przedstawić do podpisu kierownikowi placówki lub osobie go zastępującej. Osoby te mogą zgłosić do protokołu swoje uwagi.
3. Odpisy protokołu należy przesłać niezwłocznie kierownictwu zainteresowanych organizacji gospodarczych do wiadomości.
Art.  7.
1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów lub zasad prawidłowego postępowania ze zbożem lub jego przetworami organy Inspekcji Zbożowej mogą na piśmie wydać zarządzenia z poleceniem niezwłocznego wykonania oraz zawiadomić o tym właściwego pełnomocnika Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
2. Do wydanych zarządzeń stosuje się odpowiednio przepis art. 6 ust. 3.
Art.  8.
1. Kto utrudnia organom Inspekcji Zbożowej wykonywanie ich zadań przez uniemożliwienie określonych w art. 5 czynności, podlega karze pracy poprawczej do jednego miesiąca lub grzywny do 1.500 zł.
2. Orzekanie następuje w trybie postępowania karno-administracyjnego.
Art.  9.

Szczegółową organizację oraz tryb postępowania organów Inspekcji Zbożowej określi Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Art.  10.

Przepisy niniejszej ustawy nie stosują się do placówek organizacji gospodarczej, podległych Ministrom Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Art.  11.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.

Art.  12.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020