Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Dz.U.51.44.329
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1951 r.
Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 256) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Odznakę medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" tworzy wieniec laurowy o średnicy 34 mm, na który nałożone są dwa skrzyżowane miecze. W środku wieńca, na pokrytej czerwoną emalią tarczy okrągłej o średnicy 16 mm nałożony jest srebrny orzeł, w otoku zaś na białej emalii - napis "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". W dolnej części wieńca laurowego umieszczona jest w tarczy owalnej na czerwonej emalii cyfra rzymska V, X lub XV - zależnie od stopnia medalu. Miecze i wieniec laurowy są koloru brązowego, srebrnego lub złotego - zależnie od stopnia medalu. Odwrotna strona medalu jest gładka.
2. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nosi się na wstążce, przewleczonej przez metalowy uchwyt, znajdujący się u góry odznaki medalu.
3. Wstążka medalu "Siły Zbrojne w Służba Ojczyzny" szerokości 35 mm składa się z pięciu pionowych pasów czerwonych, poprzedzielanych czterema pionowymi pasami białymi.
4. Wzór rysunkowy odznaki medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i wstążki zawiera załącznik do rozporządzenia.
§  2.
1. Do okresu czasu służby wojskowej w Siłach Zbrojnych uzasadniającego nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" zalicza się:
1) czynną służbę wojskową odbytą w Siłach Zbrojnych po dniu 22 lipca 1944 r.,
2) czynną służbę wojskową odbytą w polskich formacjach wojskowych, zorganizowanych na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po dniu 13 maja 1943 r.,
3) służbę w oddziałach Gwardii Ludowej i Armii Ludowej,
4) przerwy w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, o ile w tym okresie żołnierz pełnił służbę w organach bezpieczeństwa publicznego.
2. Do okresu czasu służby wojskowej w Siłach Zbrojnych uzasadniającego nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nie zalicza się czasokresów:
1) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
2) służby wojskowej w charakterze ucznia szkoły kształcącej na oficerów zawodowych,
3) służby wojskowej w charakterze słuchacza akademii wojskowej,
4) przebywania w stanie zmiennym oddziałów karnych,
5) odbywania ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia).
3. Przepis ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczy służby wojskowej, pełnionej przez żołnierza zawodowego w charakterze ucznia szkoły kształcącej na oficerów zawodowych lub słuchacza akademii wojskowej.
§  3. Warunkiem nadania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" jest - obok przesłużenia wymaganego czasokresu służby w Siłach Zbrojnych określonej w § 2 ust. 1 i 3 - posiadanie przez żołnierza nienagannej opinii.
§  4. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Obrony Narodowej, a żołnierzom wojsk wewnętrznych - na wniosek Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
§  5. Uprawnionymi do występowania w drodze służbowej z wnioskami o nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" są w stosunku do podległych im żołnierzy w czynnej służbie wojskowej dowódcy oddziałów (równorzędni) i wyżsi.
§  6.
1. Do poszczególnych stopni medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się generałów, oficerów i podoficerów zawodowych w zależności od nienagannego przesłużenia wymaganego czasokresu służby w Siłach Zbrojnych, liczonego do dnia 12 października tego roku kalendarzowego, w którym medal ma być nadany.
2. Do brązowego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 5, 6, 7, 8 i 9 lat.
3. Do srebrnego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 10, 11, 12, 13 i 14 lat.
4. Do złotego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 15 i więcej lat.
§  7. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" będzie nadawany corocznie w dniu 12 października - w dniu Wojska Polskiego.
§  8. Odznakę medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wręcza odznaczonemu żołnierzowi Minister Obrony Narodowej, a żołnierzowi wojsk wewnętrznych - Minister Bezpieczeństwa Publicznego lub władze wojskowe przez nich upoważnione. Z odznaką wręcza się odznaczonemu żołnierzowi legitymację medalu.
§  9. Do czasu ustawowego ustalenia kolejności noszenia odznaczeń brązowy medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nosi się na lewej piersi po brązowym medalu "Zasłużonym na Polu Chwały".
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020