Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".

Dz.U.51.44.329
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 sierpnia 1951 r.
Statut medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny".
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1951 r. o medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 256) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Odznakę medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" tworzy wieniec laurowy o średnicy 34 mm, na który nałożone są dwa skrzyżowane miecze. W środku wieńca, na pokrytej czerwoną emalią tarczy okrągłej o średnicy 16 mm nałożony jest srebrny orzeł, w otoku zaś na białej emalii - napis "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny". W dolnej części wieńca laurowego umieszczona jest w tarczy owalnej na czerwonej emalii cyfra rzymska V, X lub XV - zależnie od stopnia medalu. Miecze i wieniec laurowy są koloru brązowego, srebrnego lub złotego - zależnie od stopnia medalu. Odwrotna strona medalu jest gładka.
2. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nosi się na wstążce, przewleczonej przez metalowy uchwyt, znajdujący się u góry odznaki medalu.
3. Wstążka medalu "Siły Zbrojne w Służba Ojczyzny" szerokości 35 mm składa się z pięciu pionowych pasów czerwonych, poprzedzielanych czterema pionowymi pasami białymi.
4. Wzór rysunkowy odznaki medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i wstążki zawiera załącznik do rozporządzenia.
§  2.
1. Do okresu czasu służby wojskowej w Siłach Zbrojnych uzasadniającego nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" zalicza się:
1) czynną służbę wojskową odbytą w Siłach Zbrojnych po dniu 22 lipca 1944 r.,
2) czynną służbę wojskową odbytą w polskich formacjach wojskowych, zorganizowanych na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po dniu 13 maja 1943 r.,
3) służbę w oddziałach Gwardii Ludowej i Armii Ludowej,
4) przerwy w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, o ile w tym okresie żołnierz pełnił służbę w organach bezpieczeństwa publicznego.
2. Do okresu czasu służby wojskowej w Siłach Zbrojnych uzasadniającego nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nie zalicza się czasokresów:
1) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
2) służby wojskowej w charakterze ucznia szkoły kształcącej na oficerów zawodowych,
3) służby wojskowej w charakterze słuchacza akademii wojskowej,
4) przebywania w stanie zmiennym oddziałów karnych,
5) odbywania ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia).
3. Przepis ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczy służby wojskowej, pełnionej przez żołnierza zawodowego w charakterze ucznia szkoły kształcącej na oficerów zawodowych lub słuchacza akademii wojskowej.
§  3. Warunkiem nadania medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" jest - obok przesłużenia wymaganego czasokresu służby w Siłach Zbrojnych określonej w § 2 ust. 1 i 3 - posiadanie przez żołnierza nienagannej opinii.
§  4. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nadaje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Ministra Obrony Narodowej, a żołnierzom wojsk wewnętrznych - na wniosek Ministra Bezpieczeństwa Publicznego.
§  5. Uprawnionymi do występowania w drodze służbowej z wnioskami o nadanie medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" są w stosunku do podległych im żołnierzy w czynnej służbie wojskowej dowódcy oddziałów (równorzędni) i wyżsi.
§  6.
1. Do poszczególnych stopni medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się generałów, oficerów i podoficerów zawodowych w zależności od nienagannego przesłużenia wymaganego czasokresu służby w Siłach Zbrojnych, liczonego do dnia 12 października tego roku kalendarzowego, w którym medal ma być nadany.
2. Do brązowego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 5, 6, 7, 8 i 9 lat.
3. Do srebrnego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 10, 11, 12, 13 i 14 lat.
4. Do złotego medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" przedstawia się żołnierzy, którzy przesłużyli w Siłach Zbrojnych 15 i więcej lat.
§  7. Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" będzie nadawany corocznie w dniu 12 października - w dniu Wojska Polskiego.
§  8. Odznakę medalu "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wręcza odznaczonemu żołnierzowi Minister Obrony Narodowej, a żołnierzowi wojsk wewnętrznych - Minister Bezpieczeństwa Publicznego lub władze wojskowe przez nich upoważnione. Z odznaką wręcza się odznaczonemu żołnierzowi legitymację medalu.
§  9. Do czasu ustawowego ustalenia kolejności noszenia odznaczeń brązowy medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nosi się na lewej piersi po brązowym medalu "Zasłużonym na Polu Chwały".
§  10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020