Normy i standardy budowlane.

USTAWA
z dnia 3 lipca 1947 r.
o normach i standartach budowlanych.

Art.  1.

Dla zapewnienia celowości technicznej, gospodarczej i społecznej budownictwa mogą być w miarę potrzeby ustanawiane normy i standarty budowlane w zakresie wytwórczości materiałów i elementów budowlanych oraz projektowania i budowy budynków.

Art.  2.
1.
Normy budowlane mogą określać:
a)
kształt, wymiary, części składowe, konstrukcję, granice wytrzymałości oraz warunki produkcji, odbioru i zastosowania materiałów i elementów budowlanych lub ich zespołów;
b)
technikę wykonania projektów robót budowlanych.
2.
Standarty budowlane mogą określać minimalny i maksymalny poziom zaspokajania potrzeb w zakresie przestrzeni mieszkalnej i użytkowej oraz wyposażenia budynków.
Art.  3.
1.
Normy i standarty budowlane ustanawia Minister Odbudowy.
2.
Normy dla wytwórczości, znajdującej się w zakresie działania innego ministra, jak również normy i standarty dla budynków użytkowych, które mają służyć specjalnemu celowi w dziedzinie, administrowanej przez innego ministra, ustanawia Minister Odbudowy w porozumieniu z właściwym ministrem.
Art.  4.
1.
Normy i standarty ogłasza się w Monitorze Polskim.
2.
Ogłoszenie zawierać będzie określenie rodzaju i zakresu zastosowania normy lub standartu oraz termin, od którego norma lub standart obowiązuje.
Art.  5.
1.
W razie ustanowienia normy lub standartu do stosowania ich obowiązani są:
a)
w zakresie wytwórczości - wszystkie zakłady, wytwarzające wyroby, których norma dotyczy;
b)
w zakresie budownictwa - budujący oraz kierownicy budowy i wykonawcy robót budowlanych.
2.
Projekty budowli powinny uwzględniać obowiązujące normy i standarty budowlane.
Art.  6.
1.
Władze budowlane nadzorują stosowanie obowiązujących norm i standartów w budownictwie.
2.
W szczególności władze budowlane nie pozwolą na budowę oraz wstrzymają roboty budowlane w przypadku niezastosowania obowiązujących norm i standartów.
3.
Minister Odbudowy może zezwolić na podjęcie wstrzymywanych robót z jednoczesnym pozbawieniem budującego prawa do ulg, wynikających z art. 7, 8 i 9 ustawy o popieraniu budownictwa.
Art.  7.
1.
Prócz norm obowiązujących mogą być wydawane normy zalecone, których stosowanie będzie wskazane dla ułatwienia celowej zabudowy kraju.
2.
Normy te zawierać mogą wzorowe projekty budynków, w szczególności dla osiedli wiejskich i pracowniczych.
3.
Art. 3 stosuje się odpowiednio.
4.
Złożenie projektu, określonego w ust. 2, wraz ze szkicem sytuacyjnym wystarcza przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.
Art.  8.
1.
Kto buduje, kieruje budową, wykonywa roboty budowlane lub wytwarza wyroby bez zastosowania obowiązujących w tym zakresie norm lub standartów budowlanych, ulega w trybie administracyjnym karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny do 300.000 zł albo obu tym karom łącznie.
2.
Zasądzone kary pieniężne przypadają na rzecz budżetów inwestycyjnych gminy lub związków samorządowych, orzekających karę.
Art.  9.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Odbudowy w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Art.  10.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nadchodzą zmiany w obrocie prywatną ziemią rolną i nowe uprawnienia dla KOWR

Obrót prywatną ziemią rolną będzie nieco łatwiejszy. Zmienią się też przepisy o zasiedzeniu nieruchomości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzyma prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek dominujących, posiadających udziały lub akcje w spółkach będących właścicielami nieruchomości rolnych. Trudności czekają natomiast fundacje rodzinne - nie będą już mogły korzystać z ułatwień w obrocie ziemią rolną. To niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację, która zacznie obowiązywać 5 października.

Agnieszka Matłacz 21.09.2023
Specustawa ma ułatwić budowę strzelnic przez uczelnie

Nie udała się popularyzacja strzelectwa w powiatach. Program „Strzelnica w powiecie” miał przynieść setki strzelnic, a powstały nieliczne. Teraz rządzący próbują zachęcić do budowy strzelnic uczelnie. Specustawa, która ma ułatwić takie inwestycje, wejdzie w życie na początku października.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Ułatwienia dla amatorów poszukiwania zabytków

Nowe przepisy mają ułatwić życie osobom, które pasjonują się poszukiwaniem przedmiotów – zabytków, militariów. Zliberalizują bowiem regulacje dotyczące poszukiwania z wykrywaczem metali. Po zmianach uzyskiwanie zezwolenia konserwatorskiego na prowadzenie poszukiwań nie będzie już konieczne. Wystarczy zgoda właściciela nieruchomości i zgłoszenie poszukiwania w specjalnej aplikacji. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2024 r.

Agnieszka Matłacz 19.09.2023
Podatek minimalny wróci już w przyszłym roku

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną mieć zastosowanie - po dwuletnim okresie zawieszenia - przepisy o podatku minimalnym. Firmy zapłacą go po raz pierwszy w 2025 r., jeśli będą mieć straty podatkowe lub nie przekroczą 2-proc. progu rentowności (udziału dochodów w przychodach). Jednak skomplikowany wzór obliczenia podatku oraz szeroki katalog wyłączeń sprawią, że łatwo będzie popełnić błąd. Dlatego przedsiębiorcy chcą zniesienia tej daniny.

Monika Pogroszewska 18.09.2023
„Apteka dla Aptekarza 2.0" wejdzie w życie 28 września

Nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy dotyczące aptek wejdą w życie 28 września.

Beata Dązbłaż 14.09.2023
Transgraniczne podziały mają pomóc w usprawnieniu procedur, ale są obawy o terminy

15 września wchodzi w życie kolejna nowelizacja kodeksu spółek handlowych - tym razem wdrażająca przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej transgranicznych przekształceń i podziałów spółek. Eksperci generalnie pozytywnie oceniają zmiany, wskazując przede wszystkim na wzmocnienie pewności prawa. Obawiają się jednak, że jeden z obowiązków dotyczących przekazywania informacji może znacząco spowolnić procedury.

Inga Stawicka 14.09.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1947.52.269

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Normy i standardy budowlane.
Data aktu: 03/07/1947
Data ogłoszenia: 08/08/1947
Data wejścia w życie: 08/08/1947