Zm.: rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.

Dz.U.46.26.169
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 maja 1946 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych.
Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c prawa o ustroju adwokatury (Dz. U. RP z 1938 r. Nr 33, poz. 289) zarządzam, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933 r. w sprawie wynagrodzenia adwokatów za wykonywanie czynności zawodowych (Dz. U. RP Nr 24, poz. 201) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dodaje się drugi ustęp w brzmieniu:

"Jednakże umowne wynagrodzenie adwokata za prowadzenie w imieniu pracownika sprawy o roszczenie ze stosunku pracy nie może przekraczać dwukrotnej kwoty wynagrodzenia, przypadającego na podstawie niniejszego rozporządzenia, a umowne wynagrodzenie adwokata w sprawie o odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek, uzależnione od wyniku sprawy, nie może przekraczać 15% kwoty prawomocnie zasądzonego odszkodowania, chyba że zasądzone za wszystkie instancje koszta za prowadzenie sprawy łącznie przewyższają 15% zasądzonego odszkodowania".

2. § 11 otrzymuje brzmienie:

"Zasadnicze wynagrodzenie wynosi przy wartości:

1) do 2.000 zł włącznie 300 zł

2) ponad 2.000 zł do 3.000 zł włącznie 500 zł

3) ponad 3.000 zł do 10.000 zł włącznie:

za pierwsze 3.000 zł 500 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 500 zł 50 zł

4) ponad 10.000 zł do 25.000 zł włącznie:

za pierwsze 10.000 zł 1.200 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 500 zł 30 zł

5) ponad 25.000 zł do 100.000 zł włącznie:

za pierwsze 25.000 zł 2.100 zł

od nadwyżki za każdy rozpoczęty 1.000 zł 40 zł

6) ponad 100.000 zł do 500.000 zł włącznie:

za pierwsze 100.000 zł 5.100 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 5.000 zł 100 zł

7) ponad 500.000 zł:

za pierwsze 500.000 zł 13.100 zł

od nadwyżki za każde rozpoczęte 10.000 zł 100 zł.

W §§ 13 i 14 ust. 1 skreśla się wyrazy: "lecz nie mniej niż 15 zł", a w § 14 ust. 2 skreśla się wyrazy: "lecz nie mniej niż 10 zł".

Kwotę wynagrodzenia, oznaczoną w § 20 ust. 1, podwyższa się z 3.000 zł do 10.000 zł, a kwoty, oznaczone w § 21, podwyższa się dwudziestokrotnie."

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020