Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dz.U.40.8.21
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 marca 1940 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.
Na podstawie art. 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 4, poz. 3) zarządzam, co następuje:
§  1. Przy prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich przez Ministerstwo Sprawiedliwości stosuje się przepisy rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r. w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich (Dz.U.R.P. Nr 10, poz. 58) ze zmianami zawartymi w przepisach następujących.
§  2. Rejestr prowadzi funkcjonariusz wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadkach, w których rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1921 r. wymaga podpisu sędziego lub sekretarza albo sędziego i sekretarza, wystarcza podpis wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości funkcjonariusza.

§  3. 1 Na czas trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych wojną, zaprzestaje się ogłoszeń o wpisach w rejestrze przewidzianych w par. 17 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1921 r.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 maja 1942 r. (Dz.U.42.4.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1942 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020