Prowadzenie rejestru polskich statków handlowych morskich.

Dz.U.40.4.8
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 lutego 1940 r.
o prowadzeniu rejestru polskich statków handlowych morskich.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Rejestr polskich statków handlowych morskich prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Art.  2.
1) Rejestr polskich statków handlowych morskich prowadzony w Gdyni zamyka się z dniem 13 września 1939 r., a prowadzony w Gdańsku z dniem 1 września 1939 r.
(2) Wszelkie wpisy, dokonane w powyższych rejestrach po tych datach, oraz wszelkie dokumenty, wydane na zasadzie tych rejestrów po tych datach, są nieważne.
Art.  3.
1) Wpis polskich statków handlowych morskich powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu.
(2) Za podstawę wpisu do rejestru służyć będzie certyfikat okrętowy oraz uwierzytelniony wyciąg z dotychczasowego rejestru statków handlowych morskich.
(3) W braku uwierzytelnionego wyciągu z rejestru mogą być uznane za wystarczające także inne dowody.
Art.  4.

Wszystkie ustawy, rozporządzenia i inne przepisy prawne dotyczące spraw uregulowanych niniejszym dekretem pozostają w mocy, o ile nie są sprzeczne z jego postanowieniami.

Art.  5.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Art.  6.

Dekret niniejszy wydany na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020