Zaprzestanie pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich.

Dz.U.40.13.36
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 września 1940 r.
o zaprzestania pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię co następuje:
Art.  1.

W czasie trwania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną nie pobiera się:

1) opłat stemplowych od pism stwierdzających czynności prawne dotyczące polskich statków handlowych morskich,
2) opłat sądowych za wpisy do rejestru polskich statków handlowych morskich, za wydawanie certyfikatów okrętowych i za wpisy wzmianek w certyfikatach okrętowych.
Art.  2.

Zamiast opłat wymienionych w art. 1 niniejszego dekretu pobiera się następujące opłaty:

1) za wpis statku do rejestru polskich statków handlowych morskich opłatę w kwocie 15 groszy od 1 BRT.;
2) za wpis zmian danych wpisanych do rejestru statkowego opłatę w kwocie 8 groszy od 1 BRT.;
3) za wpis prawa zastawu na statku, za wpis zmian dotyczących wpisanego prawa zastawu oraz za wykreślenie prawa zastawu z rejestru opłatę w kwocie 1 0/00 sumy zabezpieczonej zastawem;
4) za wydanie certyfikatu okrętowego opłatę w kwocie 10 złotych;
5) za wpis wzmianki do certyfikatu okrętowego opłatę w kwocie 5 złotych.
Art.  3.

Powyższe opłaty nie będą pobierane przy odtwarzaniu rejestru polskich statków handlowych morskich na podstawie art. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1940 r. (Dz. U.R.P. Nr 4, poz. 8).

Art.  4.

Przy opłatach pobieranych w walucie angielskiej na mocy dekretu niniejszego stosuje się kurs złotego: 1 zł. = 10d.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  6.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1940.13.36

Rodzaj: Dekret
Tytuł: Zaprzestanie pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich.
Data aktu: 04/09/1940
Data ogłoszenia: 28/09/1940
Data wejścia w życie: 28/09/1940