Szczegółowe zasady postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U.36.40.300
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAWIEDLIWOŚCI, SKARBU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 24 kwietnia 1936 r.
o szczegółowych zasadach postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Na podstawie art. 73 i 89 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 59) zarządza się co następuje:
§  1. Powołane w rozporządzeniu niniejszem bez bliższego określenia artykuły odnoszą się do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 59), paragrafy zaś - do rozporządzenia niniejszego.
§  2. Decyzje w sprawach: udzielenia tymczasowego odroczenia wypłat (art. 73 ust. 2), otwarcia postępowania układowego (art. 73 ust. 1, 74 i 75), zatwierdzenia układu (art. 84 i 85), unieważnienia układu (art. 88) oraz umorzenia postępowania (§ 16), wydaje w formie orzeczeń urząd rozjemczy w pełnym zespole orzekającym, określonym w art. 66, przyczem delegatem Ministra Skarbu jest z urzędu delegat do spraw finansowo - rolnych, powołany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 658) lub jego zastępca, a delegatem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych jest z urzędu naczelnik wydziału rolnictwa i reform rolnych właściwego urzędu wojewódzkiego, lub jego zastępca.

W sprawach dotyczących postępowania układowego, niewymienionych w ustępie poprzedzającym, rozstrzyga w formie postanowienia przewodniczący urzędu rozjemczego.

§  3. W przypadku gdy o otwarcie postępowania układowego wnosi dłużnik, do wniosku winny być dołączone:
1) dokumenty, stwierdzające prawo własności, użytkowania lub dzierżawy gospodarstwa wiejskiego oraz stan obciążenia tych praw;
2) dokumenty, stwierdzające oszacowanie gospodarstwa wiejskiego - z uwzględnieniem przepisu art. 64 - oraz oszacowanie innych przedmiotów majątkowych, dokonane przez wojewódzkie biuro do spraw finansowo-rolnych lub biegłych przez to biuro wskazanych; oszacowanie to winno być sporządzone w formie protokółu z podaniem podstaw oszacowania oraz z uwzględnieniem przepisu § 7 ust. 2;
3) jeżeli dłużnik prowadzi księgowość odpowiadającą przepisom Ordynacji Podatkowej:
a) bilans zamknięcia za ostatni rok gospodarczy,
b) odpis inwentarza, sporządzonego w związku z zaniknięciem ksiąg,
c) imienny wyciąg z rachunku wierzycieli i dłużników z wymienieniem imion, nazwisk i adresów oraz należnych sum;
4) jeżeli dłużnik nie prowadzi księgowości określonej w pkt. 3) lub księgowość ta nie obejmuje całego jego majątku:
a) dokumenty, wymienione w pkt. 3), co do majątku objętego prawidłową księgowością,
b) dokładny wykaz wszelkich źródeł dochodu oraz całego majątku dłużnika, nieobjętego prawidłową księgowością,
c) spis wierzytelności i spis długów z wymienieniem należnych sum oraz imion, nazwisk i adresów dłużników i wierzycieli, nieobjętych prawidłową księgowością;
5) wykaz udzielonych poręczeń;
6) oświadczenie dłużnika, że podane okoliczności są prawdziwe i wyczerpujące.

Załączenia dokumentów wymienionych w pkt. 2 ustępu poprzedzającego nie wymaga się, jeżeli dłużnik wnosi o udzielenie mu tymczasowego odroczenia wypłat (art. 73 ust. 2).

§  4. W przypadku gdy o otwarcie postępowania wnosi wierzyciel, do wniosku winien być dołączony tytuł wykonawczy.

W imieniu władzy skarbowej może wnieść o otwarcie postępowania jedynie władza skarbowa II instancji, przyczem do wniosku takiego winny być dołączone:

1) tytuł wykonawczy, oraz
2) oświadczenie władzy skarbowej lub właściwej instytucji, stwierdzające, że dłużnik zalega z płaceniem podatków i opłat państwowych lub innych zobowiązań publiczno - prawnych co najmniej za okres roczny.
§  5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest wierzyciel lub władza skarbowa, wniosek winien być złożony w dwóch egzemplarzach. Przewodniczący urzędu rozjemczego zarządzi doręczenie odpisu wniosku dłużnikowi, udzielając mu jednocześnie terminu dwutygodniowego - licząc od daty doręczenia mu odpisu wniosku - do uregulowania należności wnioskodawcy.

Równocześnie z doręczeniem odpisu wniosku, przewodniczący urzędu rozjemczego zawiadomi dłużnika, że w powyższym dwutygodniowym terminie może złożyć uzasadnione podanie o wyznaczenie mu terminu celem umożliwienia skorzystania z ulg przewidzianych w art. 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59 i 60. Jeżeli z okoliczności sprawy domniemywać należy, że skorzystanie przez dłużnika z powyższych ulg, może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie wniosku o otwarcie postępowania układowego, przewodniczący udzieli dłużnikowi odpowiedniego terminu do złożenia urzędowi rozjemczemu stosownych wniosków. Jeżeli dłużnik w zakreślonym terminie sprawę do urzędu rozjemczego wniesie i należycie ją popiera, wówczas do czasu prawomocnego ukończenia tej sprawy, rozstrzygnięcie wniosku o otwarcie postępowania układowego może ulec zawieszeniu.

§  6. W razie zażądania kaucji (art. 71 ust. 3) przewodniczący urzędu rozjemczego winien udzielić wierzycielowi odpowiedniego terminu do złożenia kaucji. Po bezskutecznym upływie terminu należy wniosek zwrócić.

Jeżeli zostanie orzeczony przepadek kaucji na rzecz Skarbu Państwa, kaucja ta po potrąceniu opłat i kosztów wymienionych w art. 71 ust. 4 przekazana będzie na dochód budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

§  7. Po bezskutecznym upływie terminów, udzielonych dłużnikowi na podstawie § 5, przewodniczący urzędu rozjemczego zarządzi oszacowanie majątku dłużnika oraz wezwie go do dostarczenia dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 1, 3, 4, 5 i 6. Oszacowanie nieruchomości ziemskiej - z uwzględnieniem przepisu art. 64 - oraz oszacowanie innych przedmiotów majątkowych, będą dokonane przez właściwe wojewódzkie biuro do spraw finansowo - rolnych lub biegłych wskazanych przez to biuro. Oszacowanie winno być sporządzone w formie protokółu z podaniem podstaw oszacowania; o terminie i miejscu przeprowadzenia szacunku należy zawiadomić wnioskodawcę i dłużnika.

W przypadku, gdy nieruchomość ziemska została częściowo rozparcelowana, a uregulowanie prawa własności odprzedanych gruntów jeszcze nie nastąpiło, należy, po ustaleniu wartości całej nieruchomości, potrącić z szacunku wartość gruntów oddanych w posiadanie nabywców, przyczem grunty te winny być oszacowane z uwzględnieniem przepisu art. 64.

§  8. Przed rozstrzygnięciem wniosku o otwarcie postępowania układowego lub udzielenie tymczasowego odroczenia wypłat (art. 73 ust. 1 i 2), przewodniczący urzędu rozjemczego zażąda opinji od wojewódzkiego biura do spraw finansowo - rolnych o stanie majątkowym dłużnika; ponadto przewodniczący urzędu rozjemczego może przeprowadzić dochodzenia, jakie uzna za potrzebne do wyjaśnienia sprawy.
§  9. Po załatwieniu czynności wstępnych, określonych w paragrafach poprzedzających, jak również po upływie terminu odroczenia wypłat (art. 73 ust. 2), przewodniczący urzędu rozjemczego wyznaczy termin i miejsce rozprawy, wzywając nań pisemnie wnioskodawcę i dłużnika, a nadto wszystkich wierzycieli przez zarządzenie wywieszenia obwieszczenia w siedzibie zarządu gminy wiejskiej lub miasta, w których obrębie położone są nieruchomości dłużnika. Obwieszczenie to winno być wywieszone w ciągu 5-ciu dni na tablicy ogłoszeń; usunięcie obwieszczenia przed upływem tego terminu nie wpływa na ważność ogłoszenia.

W terminie, wyznaczonym w myśl ustępu poprzedzającego, urząd rozjemczy - z uwzględnieniem przepisu art. 74 ust. 1 - na niejawnej rozprawie wysłucha wnioskodawcę, dłużnika, gdy ten nie jest wnioskodawcą, biegłych i przedstawicieli instytucyj opiniujących oraz dopuści do wyjaśnień wierzycieli, jeżeli się stawili na skutek ogłoszeń.

§  10. Orzeczenie, uwzględniające wniosek o udzielenie tymczasowego odroczenia wypłat (art. 73 ust. 2), winno zawierać oznaczenie, na jaki czas zostaje udzielone odroczenie wypłat. Ponadto w orzeczeniu tem winien być wskazany poczytny dziennik oraz siedziba zarządu gminy wiejskiej lub miasta, w których dokonywane będą ogłoszenia, dotyczące postępowania układowego.

Niezwłocznie po wydaniu orzeczenia przewodniczący urzędu rozjemczego zamianuje jednego lub kilku nadzorców oraz zarządzi ogłoszenie o udzieleniu tymczasowego odroczenia wypłat, z podaniem nazwiska nadzorcy w dzienniku wskazanym w orzeczeniu oraz w siedzibie zarządu gminy wiejskiej lub miasta zgodnie z przepisem § 9.

Udzielenie tymczasowego odroczenia wypłat będzie na żądanie przewodniczącego urzędu rozjemczego ujawnione z urzędu w księgach hipotecznych oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek dłużnika.

§  11. Do nadzorcy ustanowionego zgodnie z paragrafem poprzedzającym stosuje się odpowiednio przepisy §§ 18 i 19. Ponadto nadzorca winien czuwać nad tem, by w czasie trwania odroczenia wypłat dłużnik nie zaniedbywał spełnienia wszystkich czynności, niezbędnych do szybkiego przeprowadzenia postępowania układowego. W szczególności nadzorca winien dbać o to, by przed upływem terminu odroczenia wypłat dokonane zostało oszacowanie majątku dłużnika, zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt. 2.
§  12. Odroczenie wypłat nie rozciąga się:
1) na należności z zobowiązań, zaciągniętych po orzeczeniu odroczenia wypłat;
2) na koszty postępowania układowego;
3) na należności, zabezpieczone umownym zastawem ruchomym, a w szczególności rejestrowym zastawem rolniczym i drzewnym;
4) na należności z tytułu czynszu dzierżawnego lub najmu, umowy o pracę i alimentów, - przypadające za okres 6 miesięcy przed datą wydania orzeczenia udzielającego odroczenia wypłat, oraz w czasie trwania odroczenia wypłat;
5) na należności z tytułu podatków i opłat państwowych, przypadające za okres ostatniego roku przed datą wydania orzeczenia, udzielającego odroczenia wypłat, oraz w czasie trwania odroczenia wypłat;
6) na należności z tytułu pożyczek udzielonych przez instytucje kredytu długoterminowego;
7) na należności objęte układami konwersyjnemi zatwierdzonemi przez komitet konwersyjny, działający przy Banku Akceptacyjnym.
§  13. Z chwilą orzeczenia odroczenia wypłat, egzekucja przeciwko dłużnikowi z tytułu należności objętych odroczeniem wypłat nie może być wszczęta, a wszczęta ulega zawieszeniu. Nie mogą być również uzyskane hipoteki sądowe.
§  14. W czasie odroczenia wypłat przychody osiągane z majątku dłużnika, po pokryciu wydatków na konieczne utrzymanie i prowadzenie na odpowiednim poziomie gospodarstwa oraz na skromne utrzymanie dłużnika i jego rodziny oraz po pokryciu należności, na które odroczenie wypłat się nie rozciąga, w kolejności, w jakiej te należności zostały wymienione w § 12, - mogą być użyte na zapłacenie bieżących odsetek w wysokości nieprzewyższającej każdorazowej stopy dyskontowej Banku Polskiego oraz na zapłacenie należności z tytułu umowy o pracę, według planu, który ustala nadzorca i zatwierdza przewodniczący urzędu rozjemczego.
§  15. Orzeczenia urzędu rozjemczego, zapadłe w sprawie udzielenia tymczasowego odroczenia wypłat lub otwarcia postępowania układowego (art. 73 ust. 1 i 2) mogą ulec zaskarżeniu przez dłużnika lub wnioskodawcę; orzeczenia, uwzględniające wniosek o udzielenie tymczasowego odroczenia wypłat lub o otwarcie postępowania układowego, mogą ulec zaskarżeniu także przez wierzycieli.

Dwutygodniowy termin do wniesienia skargi liczy się dla dłużnika i wnioskodawcy od daty doręczenia im odpisu orzeczenia, a dla pozostałych osób od dnia ogłoszenia w dzienniku wskazanym w orzeczeniu (§ 10 ust. 1 i 17 ust. 1).

§  16. Jeżeli w toku postępowania układowego okaże się, że nie było warunków koniecznych do wszczęcia postępowania układowego lub, - że warunki te później odpadły, urząd rozjemczy może na wniosek strony lub z urzędu postępowanie układowe umorzyć, o czem zawiadomi wnioskodawcę oraz dłużnika. O umorzeniu postępowania układowego należy ogłosić sposobem przewidzianym w § 10 ust. 2.
§  17. Orzeczenie, uwzględniające wniosek o otwarcie postępowania układowego (art. 73 ust. 1 i 75), winno zawierać oznaczenie terminu, w ciągu którego - licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia - winna zapaść uchwała w sprawie zawarcia układu (art. 84) pod rygorem wszczęcia postępowania likwidacyjnego (art. 90 i nast.). Ponadto w orzeczeniu tem winien być wskazany poczytny dziennik oraz siedziba zarządu gminy wiejskiej lub miasta, w których dokonywane będą ogłoszenia, dotyczące postępowania układowego.

Niezwłoczne po wydaniu orzeczenia przewodniczący urzędu rozjemczego zamianuje jednego lub kilku nadzorców oraz zarządzi ogłoszenie o otwarciu postępowania układowego z podaniem nazwiska nadzorcy w dzienniku, wskazanym w orzeczeniu, oraz w siedzibie zarządu gminy wiejskiej lub miasta zgodnie z przepisem § 9.

Niezależnie od ogłoszeń przewidzianych w ustępie poprzedzającym, przewodniczący urzędu rozjemczego zarządzi ogłoszenie o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Polskim.

Otwarcie postępowania układowego będzie na żądanie przewodniczącego urzędu rozjemczego ujawnione z urzędu w księgach hipotecznych oraz w innych księgach i rejestrach, do których wpisany jest majątek dłużnika.

§  18. Nadzorca (nadzorcy) będzie mianowany i listy, ustalonej przez wojewódzkie biuro do spraw finansowo-rolnych zgodnie z przepisem art. 102 ust. (1) pkt. 3). Nadzorca obejmuje niezwłocznie po mianowaniu swe czynności. W razie konieczności mianowania kilku nadzorców przewodniczący ustali podział czynności między nimi. Objęcie czynności przez nadzorcę (nadzorców) winno być stwierdzone w formie protokółu. Przewodniczący urzędu rozjemczego może polecić, by objęcie czynności przez nadzorcę odbyło się w obecności przedstawiciela wojewódzkiego biura do spraw finansowo-rolnych.

Do obowiązków nadzorcy, wynikających z art. 76 należy między innemi:

1) niezwłocznie do objęciu czynności:
a) sporządzenie lub sprawdzenie szczegółowe inwentarza majątku;
b) jeżeli była prowadzona prawidłowa księgowość, sprawdzenie zamknięć rachunkowych za rok poprzedzający otwarcie postępowania, oraz przeprowadzenie kontroli rachunku za rok bieżący, tudzież zarządzenie zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg z datą objęcia nadzoru;
c) jeżeli dłużnik nie prowadzi księgowości prawidłowej, lub też nadzorca uważa istniejącą księgowość za nieodpowiednią, zarządzenie zaprowadzenia księgowości stosownej do rozmiarów majątku dłużnika;
d) wydanie dla dłużnika pisemnej instrukcji, ustalającej zakres czynności zwykłego zarządu w rozumieniu art. 76 ust. (3);
2) przedstawianie na każde żądanie sprawozdań i rachunków przewodniczącemu urzędu rozjemczego;
3) w razie zauważenia, iż dłużnik nie stosuje się do wskazówek lub zarządzeń nadzorcy, doniesienie o tem przewodniczącemu urzędu rozjemczego.

Nadzorca może w każdym stanie postępowania sądowego wziąć udział w procesie po stronie dłużnika z uprawnieniami interwenjenta ubocznego; do interwencji tej stosuje się odpowiednio przepisy o spółuczestnictwie jednolitem.

Przy wykonywaniu swych czynności nadzorca winien uwzględniać w równej mierze potrzeby przedsiębiorstwa dłużnika, jak również interes wierzycieli oraz dłużnika i stosować się do wskazówek przewodniczącego urzędu rozjemczego. Nadzorcy służy prawo badania każdego czasu stanu majątkowego dłużnika, oraz wszelkich czynności zarządu, nie wyłączając przeglądania ksiąg, rachunków, rejestrów gospodarczych i wszelkich innych akt gospodarczych dłużnika. Nadzorca (pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej przez przewodniczącego urzędu rozjemczego według norm ustalonych przez Centralne Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych.

Przewodniczący urzędu rozjemczego zleci wojewódzkiemu biuru do spraw finansowo - rolnych wykonywanie bezpośredniej kontroli nad nadzorcą (nadzorcami). Nadzorca winien stosować się do wszelkich wskazówek wojewódzkiego biura i składać na jego żądanie sprawozdania i rachunki. Za czynności, związane z wykonywaniem kontroli, jak również za inne czynności wykonane w związku z postępowaniem układowem, wojewódzkie biura do spraw finansowo - rolnych pobierać będą wynagrodzenie według norm ustalonych przez Centralne Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych.

Nadzorca może być przez przewodniczącego urzędu rozjemczego na wniosek osoby interesowanej lub z urzędu usunięty z zajmowanego stanowiska.

§  19. Na czynności nadzorcy służy osobom interesowanym zażalenie, które rozstrzyga ostatecznie przewodniczący urzędu rozjemczego.

Jeżeli okaże się potrzeba odebrania dłużnikowi całkowitego lub częściowego zarządu majątkiem (art. 76 ust. (4)), przewodniczący urzędu rozjemczego przed rozstrzygnięciem sprawy wysłucha przedstawiciela wojewódzkiego biura do spraw finansowo - rolnych.

§  20. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o otwarciu postępowania układowego, nadzorca przystąpi do ustalenia listy wierzytelności (art. 77 - 80) i w tym celu wyznaczy jeden lub kilka terminów sprawdzenia wierzytelności, o czem ogłosi w sposób określony w § 17 ust. 2, a ponadto do wnioskodawcy, dłużnika oraz do właściwej władzy skarbowej II instancji roześle zawiadomienia w listach poleconych. W ogłoszeniach i listach poleconych będzie wskazane miejsce, data wyłożenia listy wierzycieli oraz termin i tryb jej zaskarżenia. O terminie (terminach) sprawdzenia wierzytelności nadzorca zawiadomi wojewódzkie biuro do spraw finansowo - rolnych. Przedstawiciele wojewódzkiego biura mogą brać udział w rokowaniach, jakie nadzorca rozpocznie w terminie sprawdzenia wierzytelności, celem ułatwienia tych rokowań.

O ile musi być wyznaczony nowy termin sprawdzenia wierzytelności, nadzorca winien podać do wiadomości obecnych datę i miejsce nowego terminu, w przeciwnym bądź razie winien wezwać wierzycieli, wnioskodawcę i dłużnika, jak przy pierwszym terminie.

§  21. Lista wierzytelności winna być sporządzona w trzech rubrykach, iż których pierwsza podawać będzie kwoty kapitału wierzytelności, druga - kwoty skapitalizowanych na dzień otwarcia postępowania układowego należności ubocznych (odsetki, prowizje, koszty i t. p.), trzecia zaś - łączne sumy kwot, wymienionych w rubrykach pierwszej i drugiej.

W przypadku, gdy dłużnik jest właścicielem dwóch lub więcej nieruchomości, posiadających oddzielne księgi hipoteczne (gruntowe), lista wierzytelności sporządzona będzie z zachowaniem zasad następujących:

1) wierzytelności wymienione w art. 80 ust. (1) pkt. 1) - 3) wpisuje się na listy oddzielne dla każdej nieruchomości; wierzytelności wymienione w pkt. 4) tegoż ustępu wpisuje się na osobną wspólną listę;
2) wierzytelność zabezpieczona łącznie na kilku nieruchomościach wpisana będzie odpowiednio na liście wierzytelności hipotecznych każdej z tych nieruchomości z zaznaczeniem, że wpis jest wielokrotny.

Wierzytelność niepieniężna będzie oszacowana i wciągnięta na listę wierzytelności według wartości z dnia otwarcia postępowania układowego.

Wierzytelności z tytułu rent lub innych świadczeń powrotnych - bez względu na to, czy wierzytelności te są zabezpieczone wpisem hipotecznym czy też zabezpieczenia takiego nie posiadają - będą wciągnięte na listę po skapitalizowaniu ich według zasad ustalonych w § 13 rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 947).

Wierzytelności w pieniądzach zagranicznych będą wciągnięte na listę po przerachowaniu na pieniądze krajowe, bez względu na termin płatności, według kursu giełdy warszawskiej w dniu otwarcia postępowania układowego, a gdyby takiego kursu nie było - według ceny targowej z tej daty. Wierzytelności, które podlegają przepisom art. 41 i 49 będą wciągnięte na listę po przerachowaniu zgodnie z zasadami, określonemi w tych artykułach.

Wierzytelności objęte art. 81 ust. 2 i 3 będą wciągnięte na listę wierzytelności z zaznaczeniem, że wierzytelności te nie mogą być obniżone bez zgody wierzycieli.

§  22. Niezwłocznie po sporządzeniu listy (list) wierzytelności nadzorca prześle ją do urzędu rozjemczego celem jej wyłożenia zgodnie z przepisem art. 80 ust. (2) i ogłosi o wyłożeniu listy w piśmie, wskazanem w orzeczeniu o otwarciu postępowania układowego (§ 17 ust. 1).

Po rozstrzygnięciu zażaleń na postanowienia nadzorcy co do wpisania lub odmowy wpisania wierzytelności na listę przewodniczący urzędu rozjemczego zatwierdza listę w ostatecznem brzmieniu.

§  23. Po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez przewodniczącego urzędu rozjemczego nadzorca sporządzi na podstawie listy (list) wierzytelności wykaz głosów, służących wierzycielom. Wykaz ten sporządzony będzie według zasad następujących:
1) kwotę wierzytelności zaokrągloną do pełnych złotych mnoży się przez odpowiedni współczynnik (art. 83) i iloczyn ten dzieli się przez 1.000; otrzymany iloraz przedstawia liczbę głosów służących wierzycielowi, przyczem ułamków nie uwzględnia się;
2) jeżeli wierzytelność mieści się częściowo w jednej kategorji, częściowo zaś w następnej lub następnych kategoriach, nadzorca podzieli wierzytelność na kwoty przypadające do odpowiednich kategoryj; poszczególne te kwoty zaokrąglone do pełnych złotych mnoży się przez odpowiednie współczynniki (art. 83), poczem otrzymane iloczyny dodaje się i w ten sposób uzyskaną sumę dzieli się przez tysiąc; otrzymany iloraz przedstawia liczbę głosów służących wierzycielowi, przyczem ułamków nie uwzględnia się;
3) wierzycielom, którzy na podstawie obliczenia dokonanego według pkt. 1 i 2 nie otrzymają pełnego głosu, służy prawo łączenia swych należności do wysokości niezbędnej do uzyskania przynajmniej jednego głosu; sposób wykonania prawa głosu w takich przypadkach określają przepisy § 26.

Współczynniki, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wynoszą dla wierzytelności wymienionych w art. 80 ust. (1) pkt. 1) - 3):

a) dla wierzytelności mieszczących się w 50 % szacunku nieruchomości - 4
b) dla wierzytelności mieszczących się w 50-75 % szacunku nieruchomości - 3
c) dla wierzytelności mieszczących się w 75-100 % szacunku nieruchomości - 2.

Dla wszelkich innych wierzytelności współczynnik wynosi - 1.

§  24. Przy obliczaniu ilości głosów przypadających wierzycielowi, którego należność zabezpieczona jest łącznie na kilku nieruchomościach dłużnika, stosować należy zasadę następującą: ustala się kwotę wierzytelności, która-uwzględniając wszystkie łączne zabezpieczenia hipoteczne - mieści się w takiej kategorji wierzytelności, w której przypada największa ilość głosów; jeżeli w kategorji tej mieści się tylko część danej wierzytelności, postępuje się analogicznie w następnych kategorjach wierzytelności zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 pkt. 2.
§  25. Po sporządzeniu wykazu głosów nadzorca przystąpi niezwłocznie do przygotowania ostatecznego projektu układu, do którego będzie dołączona lista wierzytelności zatwierdzona przez przewodniczącego urzędu rozjemczego oraz wykaz głosów.

W przypadku określonym w § 7 ust. 2 projekt układu winien zawierać postanowienia zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej i finansowej nabywców gruntów rozparcelowanych, w szczególności przez zastosowanie przepisów art. 54, bezciężarowe wydzielenie tych gruntów, oraz w przypadku przewidzianym w art. 81 ust. (1) pkt. 5) przez przejecie przez wierzycieli zobowiązań dłużnika w stosunku do nabywców gruntów rozparcelowanych. Pozatem projekt układu winien w przypadkach przewidzianych w art. 81 ust. (1) pkt. 3) postanawiać ewentualną segregację długów, lub bezciężarowe wydzielenie gruntów przeznaczonych do parcelacji.

§  26. Wierzycieli, którym w myśl paragrafów poprzedzających służy prawo głosu, wezwie nadzorca - zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 - na zgromadzenie wierzycieli, załączając do wezwania oprócz projektu układu, odpis wykazu głosów. Wierzyciele ci w ciągu siedmiu dni od doręczenia im wezwania mogą wnieść na postanowienie nadzorcy, dotyczące rozdziału głosów, zażalenie do przewodniczącego urzędu rozjemczego, który rozstrzyga je ostatecznie.

Wierzycieli, którzy przy obliczeniu głosów (§§ 23 i 24) nie otrzymali prawa głosu, wezwie nadzorca w drodze ogłoszenia przewidzianego w § 17 ust. 2. W ogłoszeniu winno być podane miejsce i termin zgromadzenia wierzycieli oraz wzmianka o tem, że najpóźniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia wierzycieli, drobni wierzyciele, którzy nie otrzymali dotychczas prawa głosu, mogą złożyć przewodniczącemu urzędu rozjemczego podanie o dopuszczenie do głosowania na zebraniu wierzycieli ich przedstawiciela (przedstawicieli). Przedstawicielowi drobnych wierzycieli służyć będzie ilość głosów, odpowiadająca sumie reprezentowanych przez niego wierzytelności, obliczona zgodnie z §§ 23 i 24.

§  27. Na zgromadzeniu wierzycieli przewodniczący urzędu rozjemczego zarządzi dyskusję nad warunkami układu; nadzorca winien przedstawić uzasadnienie propozycyj układowych. Wierzyciele i dłużnik mogą zgłaszać pisemnie poprawki do propozycyj układowych, jednakże na tem samem zgromadzeniu nie mogą być uchwalone poprawki, któreby zmieniały projekt układu w znaczniejszym stopniu na niekorzyść wierzycieli, którzy głosowali na piśmie (art. 82 ust. 3).

Jeżeli przewodniczący urzędu rozjemczego przekona się, że zgłoszone poprawki mają widoki uzyskania większości przewidzianej w art. 84 ust. 1, wówczas nadzorca w porozumieniu z przewodniczącym natychmiast ustali termin ponownego zgromadzenia i poda go do wiadomości obecnych. Wierzycieli nieobecnych, którzy głosowali na piśmie, wezwie nadzorca na nowy termin, podając równocześnie istotną treść wniesionych poprawek. Ponowny termin może być wyznaczony najwcześniej w 7 dni od daty pierwszego zgromadzenia wierzycieli.

Osnowa układu będzie wciągnięta do protokółu. W protokóle należy wymienić wierzycieli, głosujących ustnie bądź na piśmie za układem i przeciwko układowi. Protokół podpisuje przewodniczący urzędu rozjemczego i protokolant.

Zarówno przewodniczący urzędu rozjemczego, jak i nadzorca winni na zgromadzeniu wierzycieli dążyć do porozumienia się stron i doprowadzenia układu do skutku. Celem ułatwienia porozumienia przewodniczący urzędu rozjemczego może zaprosić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli przedstawiciela wojewódzkiego biura do spraw finansowo- rolnych.

§  28. O zatwierdzeniu układu (art. 84 ust. 2) należy ogłosić sposobem przewidzianym w § 17 ust. 2. W ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku wskazanym w orzeczeniu o otwarciu postępowania układowego, orzeczenie o zatwierdzeniu układu może być zaskarżone przez dłużnika lub wierzycieli.

Orzeczenie odmawiające zatwierdzenia układu może być zaskarżone przez wnioskodawcę lub dłużnika w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia.

§  29. W razie zarządzenia rozprawy na zasadzie przepisu art. 88 ust, (1), przewodniczący urzędu rozjemczego wezwie na rozprawę pisemnie wnioskodawcę i dłużnika, a ponadto wszystkich wierzycieli w drodze ogłoszeń przewidzianych w § 17 ust. 2.
§  30. Koszty postępowania układowego, nie wyłączając wynagrodzenia nadzorcy i wojewódzkiego biura do spraw finansowo-rolnych (§ 18) oraz zwrotu poniesionych przez nich wydatków, obciążają dłużnika. Wierzycielowi nie służy prawo do zwrotu kosztów czynności, podjętych przez niego w postępowaniu układowem; nie dotyczy to wszakże kosztów poniesionych przez wierzyciela w związku z wystąpieniem przez niego z wnioskiem o wszczęcie postępowania układowego, jeżeli urząd rozjemczy orzekł zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Od wniosku o otwarcie postępowania układowego pobiera się wpis stosunkowy w wysokości 1/4 % wartości stanu czynnego majątku dłużnika; od wniosku o tymczasowe odroczenie wypłat (art. 73 ust. 2) nie pobiera się odrębnego wpisu. Wnioskodawca może na poczet wpisu uiścić tymczasowo zaliczkę w kwocie 500 zł; po ustaleniu wartości majątku dłużnika przewodniczący urzędu rozjemczego może nadwyżkę przewyższającą tę kwotę obniżyć, biorąc pod uwagę położenie finansowe wnioskodawcy. Ustaloną przez urząd rozjemczy nadwyżkę ponad kwotę zaliczki winien wnioskodawca wpłacić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem umorzenia sprawy. Od zażaleń na czynności lub postanowienia nadzorcy pobiera się wpis stały w wysokości 10 zł. Od skargi przewidzianej w art. 88 pobiera się wpis stały w wysokości 50 zł. Pozatem pobiera się w postępowaniu układowem opłaty kancelaryjne i koszty postępowania według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 22). Opłaty wpływają w 80 % na dochód budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, a w 20 % na dochód Centralnego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych.

Od skargi o uchylenie orzeczenia urzędu rozjemczego (art. 26 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich - Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr. 5, poz. 60) pobiera się wpis stały w wysokości 20 zł.

§  31. Władze, urzędy i osoby przeprowadzające postępowanie układowe lub współdziałające w przeprowadzeniu tego postępowania, obowiązane są dochować tajemnicy w sprawach dotyczących stosunków majątkowych dłużnika, które w związku z wykonywaniem zleconych im czynności dojdą do ich wiadomości; dotyczy to w szczególności urządzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa jak również wszelkich spraw objętych tajemnicą zawodową.
§  32. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1936.40.300

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady postępowania układowego dla posiadaczy gospodarstw wiejskich.
Data aktu: 24/04/1936
Data ogłoszenia: 20/05/1936
Data wejścia w życie: 20/05/1936