Kontrola wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U.36.37.285
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: PRZEMYSŁU I HANDLU, SKARBU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 8 maja 1936 r.
o kontroli wywozu towarów zagranicę i do Wolnego Miasta Gdańska.
Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnem Miastem Gdańskiem (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 279) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Eksporterzy obowiązani są zgłosić Komisji Obrotu Towarowego każdy wywóz towarów poza granice polskiego obszaru celnego, a w przypadkach, które określi zarządzenie Ministra Skarbu, również do obszaru Wolnego Miasta Gdańska w celu uzyskania zaświadczenia (zaświadczenie walutowe), które musi być przedstawione urzędowi celnemu lub placówce granicznej kontroli skarbowej przy wywozie towarów.

Eksporterzy zamieszkali lub mający siedzibę na terenie Wolnego Miasta Gdańska mogą zgłaszać wywóz towarów zagranicę w celu uzyskania zaświadczenia (zaświadczenie walutowe) do Izby Handlu Zagranicznego w Gdańsku; uprawnienie to dotyczy jedynie towarów produkcji lub pochodzenia polskiego, przychodzących do Gdańska bez zaświadczeń walutowych, uzyskanych w trybie ust. 1 paragrafu niniejszego i wywożonych z Gdańska za granicę celną w stanie nieprzerobionym lub przerobionym.

Eksporterzy wywożący z obszaru Wolnego Miasta Gdańska za granicę celną towary produkcji lub pochodzenia niepolskiego nie są obowiązani uzyskiwać zaświadczeń walutowych, o ile udowodnią pochodzenie niepolskie towarów odpowiedniem zaświadczeniem Izby Przemysłowo - Handlowej (Industrie-und Handelskammer) lub Izby Włościańskiej (Bauernkammer) w Gdańsku.

§  2. W zgłoszeniu (zgłoszenie wywozowe) należy podać: nazwisko i imię lub firmę eksportera oraz dokładny adres, rodzaj i ilość wywożonego towaru, kraj przeznaczenia, cenę jednostkową i wartość fakturową towaru (suma należności zagranicznych za towar), umówiony z odbiorcą termin płatności oraz sposób jej dokonania (weksel, czek, przekaz i t. p.).
§  3. Minister Przemysłu i Handlu w drodze zarządzeń ogłaszanych w "Monitorze Polskim" ustalać będzie wykaz instytucyj, do których należy składać zgłoszenia wywozowe (§ 2) i które będą doręczać eksporterom zaświadczenia walutowe (§ 1) jak również wzory tych zgłoszeń i zaświadczeń oraz podawać do wiadomości wysokość opłaty manipulacyjnej przewidzianej w art. 2 ust. 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 279).
§  4. 2 Urząd celny lub placówka granicznej kontroli skarbowej przy wywozie towaru stwierdza na zaświadczeniu walutowem (§ 1 ust. 1 i 2) dokonanie wywozu.
§  5. 3 Wywóz poza granice polskiego obszaru celnego i do wolnych obszarów celnych, a w przypadkach, które określi zarządzenie Ministra Skarbu (§ 1 ust. 1), również do obszaru Wolnego Miasta Gdańska, bez przedstawienia zaświadczeń wymienionych w § 1 ust. 1 - 3, jest zabroniony.
§  6. Składanie zgłoszeń wywozowych oraz uzyskiwanie zaświadczeń walutowych nie jest wymagane przy wywozie następujących towarów:
1) wywożonych w ramach układów rozrachunkowych i zaopatrzonych w zaświadczenia upoważnionych do tego przez Ministra Skarbu instytucyj,
2) objętych umowami o ułatwieniach w małym ruchu granicznym,
3) przewożonych w ruchu osobowym (w rozumieniu § 22 p. 4 przepisów wykonawczych z dnia 9 października 1934 r. do prawa celnego - Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 820, w każdoczesnem ich brzmieniu),
4) stanowiących używane zwykle w handlu wewnętrzne jak i zewnętrzne opakowania, które są wolne od cła,
5) zwolnionych od obowiązku przedstawiania zaświadczeń walutowych na skutek zarządzenia Ministra Skarbu.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.46.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 1936 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.46.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 1936 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.46.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 czerwca 1936 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020