Zm.: rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U.33.7.45
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 15 listopada 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu i Komunikacji o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Na podstawie art. 6 i 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) zmienionego rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 114, poz. 975) i z dnia 1 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229), ustawą z dnia 25 lutego 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229) oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. {Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 19, poz. 167) czyni się następujące zmiany:
1) w § 8 ostatnie wyrazy: "o ostateczne stwierdzenie istoty choroby" zastępuje się wyrazami: "o wyznaczenie lekarza weterynaryjnego";
2) w § 9 po ostatnim wyrazie "uzasadniona" dodaje się wyrazy "a w szczególności, czy posiadacz zwierzęcia z rozmysłu lub z niedbalstwa zaniechał obowiązku zgłoszenia";
3) w § 23 wyrazy "stu złotych" zastępuje się wyrazami: "pięciuset złotych";
4) w § 27 zamiast ust. 2 i 3 wprowadza się jeden końcowy ustęp treści następującej:

"Orzeczenie odmawiające odszkodowania lub zapomogi winno zawierać prawne i faktyczne uzasadnienie. W końcu orzeczenia winno być zawarte pouczenie, że orzeczenie jest ostateczne w administracyjnym toku instancyj i że uprawniony do otrzymania odszkodowania lub zapomogi niezadowolony z orzeczenia wojewody może stosownie do art. 89 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia mu decyzji wojewody, wytoczyć przed właściwym sądem (powszechnym) powództwo o odszkodowanie lub zapomogę".

5) w § 44 ust. 3 skreśla się wyrazy: "jeżeli ogólna ilość takiego bydła, przeznaczona do zabicia w związku z tym wypadkiem, nie przekracza 10 sztuk".
6) w § 48 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem: "Wojewoda".
7) § 59 otrzymuje brzmienie następujące:

"Na wyjątki od ograniczeń, wymienionych w § 53 i 54, może zezwolić starosta, na wyjątki zaś od ograniczeń, wymienionych w § 58 - wojewoda, jeżeli w powyższych wypadkach według zdania państwowego lekarza weterynaryjnego nie grozi to niebezpieczeństwem przeniesienia zarazy".

8) w § 67 wyraz "wojewody" zastępuje się wyrazem "starosty".
9) w § 71 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
10) w § 77, 80 i 95 dodaje się nowe końcowe ustępy następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w ustępie poprzednim".

11) w § 106 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
12) w § 107 w ustępie końcowym wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
13) w § 119 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w ustępie poprzednim".

14) w § 142 i 159 wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta".
15) w § 162 wyrazy "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewoda".
16) w § 167 skreśla się punkt 5.

W tymże paragrafie dodaje się nowy ostatni ustęp następującej treści: "W sprawie ograniczeń w zakresie obrotu mlekiem należy stosować przepisy § 22 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 597).

17) w § 199 w ust. 1 liczby: "187 - 190, 192, 193" zastępuje się liczbami: "187 - 193"; ponadto ustępy 2, 3 i 4 skreśla się.
18) w § 200 i 202 liczby: "190, 192 i 199" zastępuje się liczbami: "190 - 192".
19) w § 201 liczby: "187 - 190, 192, 193" zastępuje się liczbami: "187 - 193".
20) w § 205 w ust 1 i 2 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta" oraz w ust. 2 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewodę".
21) § 206 skreśla się.
22) w § 208 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
23) w § 230 i 235 wyraz "Wojewoda" zastępuje się wyrazem "Starosta".
24) w § 236 wyrazy: "Minister Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "Wojewoda".
25) w § 266 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania zarządzeń wymienionych w § niniejszym".

26) w § 267 wyrazy: "wojewoda winien" zastępuje się wyrazami; "władza, która je wydała, winna".
27) w § 282 początkowe wyrazy: "Minister Rolnictwa może zarządzić zabicie klaczy chorych i podejrzanych o choroby" zastępuje się wyrazami: "Wojewoda może zarządzić zabicie klaczy chorych, a Minister Rolnictwa i Reform Rolnych klaczy podejrzanych o choroby".
28) w § 287 po ustępie 1) dodaje się nowy ustęp następującej treści:

"Wojewoda może upoważnić starostów do wydawania powyższych zarządzeń".

W tymże paragrafie w ustępie końcowym wyrazy: "wojewoda winien" zastępuje się wyrazami: "władza, która je wydała, winna".

29) w § 303 dodaje się nowy końcowy ustęp następującej treści:

"Jeżeli posiadacz zwierząt jednokopytowych i owiec, u których urzędowo stwierdzono świerzb, nie poddał ich leczeniu w oznaczonym przez starostę terminie, starosta zarządzi leczenie zwierząt przez lekarza weterynaryjnego na koszt posiadacza".

30) w § 330 skreśla się ustęp czwarty (ostatni).
31) w § 359 w ustępie drugim wyraz "wojewoda" zastępuje się wyrazem "starosta", a ponadto skreśla się końcowe "wyrazy: "lub też upoważnień starostw do wydania takiego zarządzenia".
32) w załączniku Nr . 3 w § 20 dodaje się nowy ustęp następującej treści:

"Przy urzędowem badaniu zarazy świń, próbki do pracowni rozpoznawczej należy przesyłać tylko od pierwszej zabitej lub padłej sztuki w zagrodzie zapowietrzonej, od dalszych zaś zabitych lub padłych sztuk w tej samej zapowietrzonej zagrodzie próbki należy pobierać i przesyłać do pracowni rozpoznawczej, w razie wątpliwości w ustaleniu istoty choroby przy sekcji".

33) w załączniku Nr . 3 § 21 dodaje się ustęp nowy następującej treści:

"Postanowienia ustępu drugiego § 20 załącznika niniejszego maja analogiczne zastosowanie".

34) w załączniku Nr. 5 w rozdziale I p. 1 wyrazy: "Ministra Rolnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewodę".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1933.7.45

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 9 stycznia 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.
Data aktu: 15/11/1932
Data ogłoszenia: 10/02/1933
Data wejścia w życie: 10/02/1933