Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy oraz do zbywania i zamiany gruntów państwowych w Gdyni.

Dz.U.32.20.138
USTAWA
z dnia 18 lutego 1932 r.
o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy oraz do zbywania i zamiany gruntów państwowych w Gdyni.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.
(1) Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy, zbywania i zamiany na cele rozbudowy przemysłu oraz rozwoju handlu morskiego zbędnych dla potrzeb Państwa, a znajdujących się w zarządzie Ministra Przemysłu i Handlu gruntów państwowych, położonych w granicach gminy miasta Gdyni.
(2) O ile wymienione grunty są położone poza terytorjum portu handlowego, Minister Przemysłu i Handlu ustanawia prawo zabudowy oraz dokonywa zbycia lub zamiany w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
(3) W stosunku do gruntów, wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 11 czerwca 1874 r. o wywłaszczeniu nieruchomości (Zb. ust. pruskich, str. 221) w razie ich sprzedaży, nie będą miały zastosowania postanowienia ustępów 2 i 3 § 57 powołanej ustawy.
Art.  2.

Cenę i warunki sprzedaży, zamiany, oraz ustanowienia prawa zabudowy ustala Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a w wypadkach, przewidzianych w art. 1 ust. 2, również w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.20.138

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Upoważnienie Ministra Przemysłu i Handlu do ustanawiania prawa zabudowy oraz do zbywania i zamiany gruntów państwowych w Gdyni.
Data aktu: 18/02/1932
Data ogłoszenia: 15/03/1932
Data wejścia w życie: 15/03/1932