Zm.: rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dz.U.32.109.902
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 listopada 1932 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Na podstawie art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272 i Dz. Urz. T. Komisji Rząd. Śląska Ciesz. 1921 r. Nr. 10, poz. 222) zarządzam co następuje:
§  1. Do rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 1059) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 337), wprowadza się zmiany następujące:
1) W § 1 punkt a) skreśla się wyraz "konstantynowskiego", oraz wyrazy: "puławskiego, lubartowskiego i włodawskiego".
2) W § 1 punkt b) po wyrazie "tomaszowskiego" zamiast wyrazu "i" wstawia się przecinek, a po wyrazie "hrubieszowskiego" wstawia się wyrazy: "puławskiego, lubartowskiego i włodawskiego".
3) W § 1-a skreśla się ustęp pierwszy.
4) W § 1-b ustęp l skreśla się wyraz: "właściwego".
5) W § 1-b ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Ekspozytura nie jest uprawniona do wydawania decyzyj i orzeczeń w charakterze władzy nadzorczej I instancji. Wykonywa ona jedynie czynności pomocnicze w zakresie nadzoru nad kasami chorych, działającemi na jej terytorjum".

6) W § 1-b ustęp 3 punkt pierwszy i drugi skreśla się wyraz "właściwemu", a w ustępie trzecim wyraz: "właściwego"
7) Punkt piąty ustępu trzeciego paragrafu 1-b skreśla, się.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1932.109.902

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.
Data aktu: 17/11/1932
Data ogłoszenia: 10/12/1932
Data wejścia w życie: 10/12/1932