Zm.: § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.

Dz.U.27.51.458
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 maja 1927 r.
o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. U. R. P. № 85, poz. 464) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. № 107, poz. 783) otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłatę statystyczną uiszcza się w następującej wysokości:

I. Od towarów przywożonych do polskiego obszaru celnego drogą morską i wywożonych drogą morską z tegoż obszaru:

a) 1 grosza od 1.000 kg. towarów objętych: poz. 79 p. 1, 2, 3, 4 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. [węgiel kamienny, brunatny, torfowy, cegiełki węglowe (brykiety), węgiel drzewny, koks, torf];

poz. 66 p. 1 taryfy celnej [kamienie polne i skalne w stanie naturalnym, krzemień, granit, bazalt, kwarc i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) i inne osobno niewymienione kamienie i ziemie używane w przemyśle fabrycznym nie obrobione, nici ozdrobnione, chociażby wypalone, dolomit surowy];

poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mineralne, żużle, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, w kawałkach, proszku, brykietach);

b) 2 groszy od 1.000 kg. towarów objętych:

poz. 84 p. 1 taryfy celnej [olej skalny ciemny nieoczyszczony (ropa naftowa)];

poz. 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo i stal: stare, lane, kute; fragment i łom, szmelc, wióry, również, prasowane opiłki i proszek, stare belki i szyny o długości 1 metr i mniej);

c) 2 groszy od 1.000 kg. towarów objętych: poz. 65 p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taryfy celnej [gliny: porcelanowa, (kaolin) i inne oprócz osobno wymienionych, palone, mielone lub szlamowane, bauksyt, łom ceglany i szamotowy, kreda w kawałkach nieoczyszczona i niepalona, gips rodzimy i alabaster w kawałkach niepalony, wapno gryzące (niehydrauliczne), dolomit palony, kreda w kawałkach palona, materjały hydrauliczne spajające mielone i niemielone, cementy wszelkich nazw, oprócz osobno wymienionych (portlandzki, naturalny i sztuczny, romański, mieszany, żużlowy i inne), hydrauliczne domieszki: puzzolano, martwica wulkaniczna (trass), ziemia santorynowa, żużel ziarnisty, klinkier cementowy niemielony, wapno hydrauliczne, gips i alabaster mielony niepalony oraz palony] - przesyłanych w opakowaniu lub bez opakowania;

d) 5 groszy od 1.000 kg. wszystkich towarów nieopakowanych, niewymienionych w p. a, b, c.

e) 2 groszy od każdych 100 kg. wszystkich towarów opakowanych w całości lub częściowo, niewymienionych w p. c.

II. Od towarów nieopakowanych, przywożonych i wywożonych drogą inną niż morska:

a) 5 groszy od 1.000 kg. towarów objętych: poz. 79 p. 1, 2, 3, 4 taryfy celnej [węgiel kamienny, brunatny, torfowy, cegiełki węglowe (brykiety), węgiel drzewny, koks, torf];

b) 10 gr, od 1.000 kg. towarów objętych:

poz. 66 p. 1 taryfy celnej [kamienie polne i skalne w stanie naturalnym, krzemień, granit, bazalt kwarc i szpat polny, piasek naturalny, ziemia wymoczkowa (okrzemkowa) i inne osobno niewymienione kamienie i ziemie używane w przemyśle fabrycznym nieobrobione, nierozdrobnione, chociażby wypalone, dolomit surowy];

poz. 84 p. 1 taryfy celnej olej skalny ciemny nieoczyszczony (ropa naftowa);

poz. 138 p. 1, 2 taryfy celnej (rudy metaliczne i mineralne, żużle, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, w kawałkach, proszku, brykietach);

poz. 142 p. 1, 2, 3 taryfy celnej (żelaziwo i stal: stare, lane i kute, fragment, łom, szmelc, wióry, również prasowane opiłki i proszek, stare belki i szyny o długości 1 metr i mniej),

c) 30 groszy od 1.000 kg. towarów objętych: poz. 85 p. 1, 2, 3 taryfy celnej [gazolina (eter naftowy), o ciężarze gatunkowym poniżej 0.750; benzyna o ciężarze gatunkowym 0.790 i mniej; nafta, oleje pędne: gazowy, solarowy, niebieski, zielony; olej parafinowy-wszystko o ciężarze gatunkowym powyżej 0.790 do 0.885 włącznie; oleje smarowe czyste o ciężarze gatunkowym powyżej 0.885] przewożonych w wagonach cysternach;

d) 20 groszy od 1.000 kg. wszystkich innych towarów nieopakowanych.

III. Od towarów opakowanych w całości lub częściowo, przywożonych i wywożonych drogą inną niż morska, 5 groszy od każdych 100 kg. wagi brutto.

IV. 10 groszy od każdej wywożonej paczki pocztowej bez wzglądu na wagę i rodzaj opakowania.

V. Końcówki sum opłat statystycznych mniejsze niż 5 gr. zaokrągla się do 5 gr., a wyższe ponad 5 gr. - do 10 gr.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrom: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1925 roku o zmianie brzmienia § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 53, poz. 358).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1927.51.458

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: § 46 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej.
Data aktu: 20/05/1927
Data ogłoszenia: 10/06/1927
Data wejścia w życie: 21/06/1927