Wykonanie rozporządzeń Rady Ministrów o podwyższeniu akcyzy od zapałek.

Dz.U.21.106.780
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1921 r.
w przedmiocie wykonania rozporządzeń Rady Ministrów o podwyższeniu akcyzy od zapałek.
Na mocy § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. № 50 poz. 304) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz. U. R. P. № 100, poz. 718) zarządza się co następuje:
§  1. Równocześnie z podwyższeniem akcyzy od zapałek podwyższa się od 1 stycznia 1922 r. także zwrot kosztów sporządzenia banderol z dotychczasowych dziesięciu marek za tysiąc sztuk na czterdzieści marek za tysiąc sztuk (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja. 1921 r. Dz. U. R. P. № 50, poz. 304, oraz § 3 rozporządzenia Min. Sk. z dnia 31 maja 1921 r. Dz. U. R. P. № 53, poz. 338). Zatem łącznie z akcyzą wynosić będzie cena sprzedażna tych banderol, począwszy od 1 stycznia 1922 r. 2.040 mk. za tysiąc sztuk, z czego przypadnie na akcyzę 2,000 mk. a na zwrot kosztów sporządzenia banderol 40 mk.
§  2. Podwyższonej akcyzie ulegną również zapasy zapałek, pozostałe z czasów przed wejściem rozporządzenia Rady Ministrów w życie.

W tym celu przeprowadzą organa skarbowe w fabrykach zapałek oraz w lokalach składowych osób, sprowadzających zapałki z zagranicy lub też z b. dzielnicy pruskiej, zbadanie zapasów zapałek, znajdujących się tam w chwili wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z naklejonemi już banderolami. Równocześnie zbadają organa te także zapasy nienaklejonych jeszcze na pudełkach banderol i wydadzą formalne orzeczenie co do wysokości należnych z obu tych tytułów dopłat; przed uiszczeniem tych dopłat nie dozwoli się ani naklejania banderol na pudełka, ani też wywozu zapałek z fabryki, względnie z lokalów składowych osób, sprowadzających zapałki z zagranicy.

Wszelkie inne zapasy zapałek ulegną dodatkowemu opodatkowaniu na podstawie zgłoszeń, o jakich mowa w następnych paragrafach.

§  3. Kto w chwili wejścia rozporządzenia Rady Ministrów w życie posiadać będzie zapas zapałek, obowiązany jest w ciągu trzech dni t. j. najpóźniej d. 3 stycznia 1922 r. zgłosić, ten zapas t. j. zapas z dnia 1 stycznia 1922 r. do dodatkowego opodatkowania w wysokości różnicy pomiędzy dotychczasową a podwyższoną stopą akcyzy, podając przytem miejsce swego zamieszkania, względnie miejsce przechowania zapałek.

Obowiązek ten dotyczy tak sprzedawców zapałek (hurtowych i detalicznych), jak również osób prywatnych, tych ostatnich jednak tylko wtedy, jeżeli posiadają zapas zapałek, przekraczający sto pudełek o zawartości nie większej, niż 60 sztuk, w jednym pudełku, względnie 50 pudełek o zawartości większej, niż 60 sztuk, w jednym pudełku. Zapas, rzeczone ilości przekraczający, ulega dodatkowemu opodatkowaniu w całości t. j. bez potrącenia rzeczonych ilości.

Jeżeli zapas zapałek znajduje się w dniu 1 stycznia 1922 w transporcie, obowiązek zgłoszenia ciąży na odbiorcy, a bieg rzeczonego trzechdniowego terminu rozpoczyna się dlań dopiero w dniu następnym po dniu, w którym tenże zapałki otrzymał.

Kontroli skarbowej przysługuje prawo sprawdzania na miejscu, czy zgłoszono zapasy zgodnie z rzeczywistością.

§  4. Zgłoszenie wnosi się w trzech egzemplarzach a to:
a) w b. zaborze rosyjskim do właściwego urzędu akcyz i monopolów państwowych, względnie poza siedzibą tych urzędów do właściwego inspektora kontroli skarbowej,
b) w b. zaborze austrjackim do właściwego oddziału kontroli skarbowej.

Jeden egzemplarz zgłoszenia zwraca się posiadaczowi zapasu po opatrzeniu potwierdzeniem odbioru ze wskazaniem kasy, w której dodatkowy podatek ma być uiszczony, drugi egzemplarz przesyła się kasie poborowej a trzeci przedstawia się władzy skarbowej II instancji po uwidocznieniu dat uiszczenia przypadającej dopłaty.

§  5. Opodatkowanie zapasów odbywa się bez naklejania na pudełka dodatkowej banderoli. Wpłacone kwoty zarachowują kasy skarbowe, jako dodatkowy podatek od zapałek bez wydawania banderol.
§  6. W b. zaborze austrjackim podlegają dodatkowemu opodatkowaniu także zapasy zapalniczek u wytwórców i sprzedawców. Wydanie zarządzeń co do sposobu przeprowadzenia tego opodatkowania pozostawia się władzom skarbowym II instancji tej dzielnicy.
§  7. Wobec równocześnie ogłoszonego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100 poz. 719), wprowadzającego od 1 stycznia 1922 r. w b. dzielnicy pruskiej tę samą stopę akcyzy oraz system banderolowy, traci moc obowiązującą przepis § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 31 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 53, poz. 338).

Począwszy zatem od 1 stycznia 1922 r. nie będzie wymagane pozwolenie Ministerstwa Skarbu na sprowadzanie zapałek z b. Dzielnicy Pruskiej, o ile opatrzone są przepisanemi banderolami.

§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020