Zmiany opłat za przewóz osób, psów i bagażu między Polską a Piotrowicami na Śląsku i Cieszynem.

Dz.U.20.102.680
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 października 1920 r.
w przedmiocie zmiany opłat za przewóz osób, psów i bagażu między Polską a Piotrowicami na Śląsku i Cieszynem.
Na mocy dekretu z 7 lutego 1919 (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego 7 kwietnia 1919 (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam co następuje:
Mimo przesunięcia granicy państwa Czesko-słowackiego poza stacje Piotrowice na Śląsku i Cieszyn, Kolei Koszycko-Bogumińskiej, odprawiać się będzie osoby, psy i bagaż z Polski do tych stacji loco i naodwrót nadal bezpośrednio, przyczem jednak doliczać się będzie od 1-go listopada r. b.;
1) w komunikacji z Piotrowicami n/S loco:
a) do ceny dotychczasowej biletu całego w pociągach:
zwyczajnych kl. I - 14.40 mk., kl. II - 7.20 mk., kl. III - 3.60 mk.
pośpiesznych " " 21.60 " " " 10.80 " " " 5.40 "
b) do opłaty dotychczasowej za przewóz 1-go psa - 2.70 mk.
c) do opłaty za przewóz bagażu polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. w pociągach zwyczajnych 0.90 mk, w pociągach pospiesznych 1.35 mk.;
d) do opłaty za przewóz przesyłki nadzwyczajnej polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. 1.35 mk.;
2) w komunikacji z Cieszynem K. K. B. loco:
a) do ceny dotychczasowej biletu całego kl. I - 10.80 mk., kl. II - 5.40 mk., Kl. III - 2.70 mk.,
b) do opłaty dotychczasowej za przewóz 1-go psa - 2.70 mk.,
c) do opłaty za przewóz bagażu polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. - 0.90 mk.,
d) do opłaty za przewóz przesyłek nadzwyczajnych polskiemi kolejami państwowemi za każdych 10 kg. - 1.35 mk.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020