- W Polsce problem starzenia się społeczeństwa nie jest jeszcze bardzo widoczny, ponieważ pokolenia z powojennego wyżu demograficznego są jeszcze w wieku produkcyjnym. Jednak  nie unikniemy problemów demograficznych, z którymi mierzy się cała Europa Zachodnia i  te kwestie będą także dla nas ogromnym wyzwaniem. Nie tylko w kontekście zapewnienia opieki zdrowotnej, ale również zagwarantowania świadczenia usług społecznych kierowanych do osób starszych. - powiedział podczas seminarium poświęconemu zmianom demograficznym minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Daniel Larsson, Radca Handlowy Ambasady Szwecji w Warszawie podał cztery zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia: jakość, skuteczność, hojność, innowacyjność. System szwedzki jest nastawiony na zapewnienie właściwych usług osobom starszym w ich miejscu zamieszkania (w tym poprzez techniczne dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych). Mówca podkreślił, że chociaż system jest zdecentralizowany, to jednak wymaga działań koordynacyjnych pomiędzy uczestnikami systemu.

Minister Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że dużym wyzwaniem dla naszego kraju będzie zagwarantowanie osobom starszym godnego życia w kontekście zarówno ekonomicznym, jak i społecznym.

 - Prowadzimy rozmowy z ministrem zdrowia w zakresie skrócenia ścieżki uzyskania specjalizacji geriatrycznej. Naszym zdaniem konieczne jest upowszechnienie usług pracownika socjalnego w placówkach opieki zdrowotnej. – dodał minister Kosiniak-Kamysz.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podchodzi do polityki senioralnej kompleksowo. W grudniu 2013 roku zaktualizowano program „Solidarność pokoleń”, został również przyjęty „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020” (ASOS) oraz „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020”, w których szeroko ujęto różne aspekty życia i funkcjonowania seniorów.