Jako cel utworzenia przedmiotowego rejestru wskazuje się zapewnienie gromadzenia na jednaj platformie danych dotyczących nowego w skali krajowej zabiegu jakim jest implantacja sztucznych zastawek aortalnych metodą przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation) - zwaną metodą TAVI.

Założeniem rejestru jest gromadzenie szczegółowych danych dotyczących
- profilu tej grupy chorych;
- wskazań do zabiegu;
- przebiegu zabiegu;
- okresu przed-, około- i pozabiegowego;
- długoterminowej obserwacji klinicznej tej grupy pacjentów.

Zbierane informacje umożliwią szczegółową i analizę bezpieczeństwa efektywności nowej metody leczenia . Ponadto informacje te pozwolą także na wykorzystanie ich w celu:

- poprawy jakości leczenia;
Zapewnienia możliwości uczestniczenia Polski w bazie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Bazy Danych Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów;
- oceny wyników leczenia metodą TAVI
- wyznaczenia dopuszczalnych odchyleń od ustalonych statystycznie norm;
- zdefiniowania wskazań i przeciwwskazań do tej metody leczenia;
- zdefiniowania ryzyka, wczesnych powikłań;
- w celu analizy kosztów leczenia;
- dystrybucji środków w taki sposób, aby uzyskać zmniejszenie kosztów jednostkowych;
- wskazywania kierunków badań naukowych.

W dniu 15 kwietnia 2013 projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 30 kwietnia 2013 r.

Źródło: www.mz.gov.pl