Obecnie obowiązujące rozporządzenie (Dz.U.2016.192) określa:

1) zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców - w tym sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej,

2) szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji

3) szczegółowy sposób przekazywania zgromadzonych informacji Ministrowi Zdrowia, Funduszowi, lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych,

4) rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów.

Pierwsze zmiany dotyczyć mają informacji gromadzonych w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielanych na podstawie karty onkologicznej. Propozycje zmian odpowiadają nowym rozwiązaniom z zakresu tzw. pakietu onkologicznego w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. „karta DILO”), które mają zostać wprowadzone po uchwaleniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Zmiany zakresów informacji gromadzonych w związku z udzielaniem tych świadczeń określa § 1 ust. 1 projektu. Dodatkowo przyjęto, że wszystkie najważniejsze informacje będą przekazywane w postaci elektronicznej.

Zmianie uległy również zasady przekazywania informacji dotyczących pierwszych wolnych terminów – po wejściu w życie nowych przepisów dane dotyczące wolnych terminów mają być przekazywane według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie – ma to na celu uniknięcie dotychczas występujących niejasności i nieporozumień na linii świadczeniodawcy - Fundusz.

Według deklaracji autorów projektu powyższe zmiany uwzględniają dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania pakietu onkologicznego.

Poza tym w załączniku nr 1 w tabeli nr 1, określającej kody przynależności do danej grupy zawodowej uwzględniono kod przypisany do terapeutów środowiskowych – 36. Zmieniono również brzmienie nr 9 tabeli tego załącznika - kod tytułu uprawnienia dodatkowego, między innymi poprzez dodanie prawa do uzyskiwaniu wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniu dla świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, lub też na przykład prawo do korzystania przez takich świadczeniobiorców ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Przepisy uwzględniają też między innymi rozszerzenie niektórych uprawnień kobiet w ciąży, również w toku ciąży powikłanej. Są to zmiany wynikające między innymi z wejścia w życie tzw. „ustawy za życiem”.

Projekt wprowadza także obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących na procedury: wszczepienia albo wymiany protezy ślimaka lub wszczepienia albo wymiany wielokanałowej protezy ślimaka oraz wymiany elektronicznych protez słuchu – procesora mowy.

Zmiany do rozporządzenia mają wejść w życie 1 lipca 2017 roku, jednocześnie z wejściem w życie odpowiednich zmian ustawowych.

r.pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.rcl.gov.pl