Zmiany mają przede wszystkim charakter porządkujący.

W styczniu 2010 roku wygasło bowiem pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Ferro-Gradumet, a w listopadzie 2013  roku - pozwolenie produktu Vitaminum B compositum Polfarmex, stąd też zostały one wykreślone z wykazu leków.

Pierwszy ze wskazanych produktów posiada swój odpowiednik w wykazie zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 3 lutego 2010 roku w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" (Dz. U. Nr 23, poz. 119) pod Lp. 11, natomiast drugi z nich posiada odpowiedniki określone we wskazanym załączniku pod Lp. 12 i 13.

Nowe przepisy wprowadzają także zmianę nazwy produktu leczniczego zamieszczonego w wykazie pod Lp. 13 z „Vitaminum B compositum Pliva" na „Vitaminum B compositum Teva" z uwagi na fakt, iż obecnie ta druga nazwa widnieje w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw 8 października 2014 roku pod poz. 1360.

Opracowanie: Jacek Tkacz