W dniu 23 grudnia 2015 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 100/2015/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zarządzenie porządkuje przede wszystkim jednostki redakcyjne we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarządzenie Nr 100/2015/DSOZ dokonuje zmian o charakterze porządkującym w treści umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Zmiany dotyczą kwoty zobowiązania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy, w tym z tytułu postanowień § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 21 grudnia 2015 roku.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 24 grudnia 2015 r.