W Polsce wciąż odnotowuje się zbyt mało przeszczepów. Obecnie, w czasie pandemii ta ilość jeszcze uległa zmniejszeniu. Ministerstwo Zdrowia ma w planach wdrożenie projakościowego programu, którego efektem będzie pobudzenie transplantologii.

Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi - to nowy projekt Ministerstwa Zdrowia, o wartości 5,9 mln zł, współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Główną intencją projektu pt. Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - wyzwania i szanse”, jest zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych zmarłych dawców narządów i tkanek, w szczególności tkanek oka, m.in. w oddziałach intensywnej terapii i oddziałach udarowych na terenie całego kraju. Jednocześnie celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności koordynatorów transplantacyjnych, a także kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Jednym z pierwszych działań projektu jest konferencja pt. Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek - wyzwania i szanse”, która odbędzie się 10 września br. Konferencja będzie forum do dyskusji specjalistów, kierowników podmiotów leczniczych i koordynatorów transplantacyjnych, aby razem pochylić się nad problemem, zbyt małej liczby rzeczywistych dawców. Rozpocznie ona wspólny proces tworzenia zunifikowanego szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa.