Projekt rozporządzenia pojawił się już 18 kwietnia 2013 r., jednak dopiero teraz doczekał się wersji ostatecznej (zgłoszono liczne uwagi podczas konsultacji zewnętrznych). Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie wynika z art. 63 pkt 6 ustawy refundacyjnej, który dokonał zmiany w treści art. 31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W nowym akcie uwzględniono zmiany wprowadzone w zakresie struktury organizacyjnej szkoły podstawowej (dookreślono w przypadku dzieci w wieku 5 lat, iż chodzi o dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaś dzieci w wieku 6-7 lat sklasyfikowano jako uczniów klasy I). Zrezygnowano z określenia wieku uczniów na rzecz określenia etapu ich edukacji. Dokonano także zmiany porządkowej zastępując określenie "rodzice" na "przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni lub faktyczni" w części dotyczącej warunków realizacji wizyt patronażowych. Wykreślono także z bilansu w 12 miesiącu życia dziecka obowiązek kontroli wielkości blizny poszczepiennej BCG.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia, dokonano zmiany w załączniku nr 5 poprzez wprowadzenie do warunków realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej rejestratora rozmów telefonicznych, co ma służyć poprawie jakości udzielanych świadczeń oraz wzrostowi bezpieczeństwa pacjentów. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl