- Proponowane zmiany obejmują bardzo ważne aspekty podnoszące znaczenie i prestiż zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz warunki jego kształcenia podyplomowego i pracy – komentuje Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.  

Proponowane zmiany porządkują czynności diagnostyki laboratoryjnej poprzez zmiany o charakterze redakcyjnym oraz wskazują, że czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane w laboratorium kryminalistycznym.

Nowe przepisy dotyczą także pełnienia funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, zatrudnienia w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych, zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, zatrudnienie w podmiotach zajmujących się promocją zdrowia oraz określenie definicji autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego.

Czytaj: Izba Diagnostów Laboratoryjnych odpowie na wniosek w sprawie błędu przy in vitro >>>

Zgodnie z proponowanymi przepisami autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego będzie można dokonać tylko osobiście. Autoryzacji można dokonać za pomocą podpisu elektronicznego, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Według projektu ustawy tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać tylko i wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna oraz osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej.

Przepisy wprowadziły staż przeddyplomowy ( na wzór innych zawodów) dla osób, które ukończyły studia na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Likwidują studia podyplomowe z analityki medycznej dla absolwentów tzw. kierunków przydatnych

Zmiany powodują też usprawnienie prowadzenia przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych rejestru diagnostów laboratoryjnych i przyznawania prawa wykonywania zawodu. Doprecyzowują sprawowanie przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz powodują usprawnienie prowadzenia ewidencji laboratoriów przez KRDL. 

Zmiany dotyczą także  kierownika laboratorium. Wprowadzają określenie, iż kierownikiem będzie mogła być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Funkcję tą będzie można pełnić tylko w jednym laboratorium.

Zmiany dotyczą także kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone będzie przez medyczne szkoły wyższe, medyczne instytuty badawcze oraz inne podmioty, które spełniają określone w ustawie warunki i uzyskały akredytację do szkolenia specjalizacyjnego. Szkolenie będzie finansowane przez Ministerstwo Zdrowia identycznie jak kształcenie specjalizacyjne lekarzy.

Zmiany będą także dotyczyły funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych. Wprowadzają uznanie rzecznika dyscyplinarnego za organ samorządu zawodowego i zmianę jego nazwy na rzecznika odpowiedzialności zawodowej tak jak funkcjonuje to w innych zawodach medycznych. 

Nowe przepisy wprowadzają także uregulowanie odpowiedzialności zawodowej diagnostów laboratoryjnych na wzór odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania innych zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty oraz pielęgniarki i położnej).