Zwiększenie stawki kapitacyjnej dla świadczeń lekarza POZ oraz określenie zasad przeprowadzania przez Fundusz kontroli u świadczeniodawców w zakresie prawidłowej realizacji postanowień zawartych w umowie o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej to tylko niektóre ze zmian, które wprowadza zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. w zakresie POZ.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna Nr 3/2015/DSOZ wprowadza zmianę, iż w przypadku, gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców po dniu 31 grudnia 2014 r. jest deklaracja wyboru złożona w tym samym okresie przez osobę, dla której dane usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców udostępnianej przez Fundusz, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z, albo wyłącznie przez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6-9 u.ś.o.z., wpis taki ważny jest przez trzy okresy sprawozdawcze od daty złożenia deklaracji.

W zakresie planowanej przez Fundusz kontroli u świadczeniodawcy w zakresie prawidłowej realizacji postanowień zawartych w umowie, zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ stanowi, iż świadczeniodawca zostaje powiadomiony przez Fundusz o takim zamiarze z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Czas trwania kontroli nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ zakłada, iż należność z tytułu udzielonych świadczeń finansowanych metodą kapitacyjną stanowi sumę iloczynów liczby świadczeniobiorców albo uczniów objętych opieką w poszczególnych grupach i stawki miesięcznej stanowiącej 1/12 kapitacyjnej stawki rocznej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, jeśli zostały określone dla danego zakresu świadczeń.

Ponadto do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ wprowadza zmianę, iż każda ze stron może ją rozwiązać za 45-dniowym okresem wypowiedzenia, a także, iż każdorazowa zmiana postanowień umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli stron tej umowy.

Zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ dokonuje zmian wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazane zarządzenie wprowadza stawkę kapitacyjną dla świadczeń lekarza POZ w okresie styczeń-lipiec 2015 r. oraz styczeń-grudzień 2015 r. przy zbiorczej formie sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w wysokości 140,04 zł. Ponadto zarządzenie wprowadza rosnące stawki kapitacyjne dla okresu sierpień-grudzień o wartości 142,08 zł. Wskazana stawka ma zastosowanie przy wyborze indywidualnej formy sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych.

Odnośnie do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zarządzenie Nr 3/2015/DSOZ wprowadza zmianę, iż jej wydanie dokonywane jest z zastosowaniem aplikacji informatycznej udostępnionej przez Fundusz i sprawozdane w formie porady lekarskiej. Wraz z informacją o udzielonej poradzie świadczeniodawca sprawozdaje dane dotyczące wykonanej diagnostyki onkologicznej poprzedzającej wydanie karty, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 190 ust. 1 u.ś.o.z.

Zarządzenie weszło w życie w dniu 8 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 8 stycznia 2015 r.