Do konsultacji zostało skierowane rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Przypomijmy, że 1 lipca br. ruszył pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Umowy z 29 ośrodkami prowadzącymi CZP są właśnie zawierane przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. CZP powinny zacząć przyjmować pacjentów na nowych zasadach od jesieni tego roku.

Jak podkreśla resort zdrowia zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności doprecyzowania przepisów finansowych związanych z powiększaniem i pomniejszaniem ryczałtu na populację tj.: sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej objętych pilotażem określonym jako iloczyn liczby osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących obszar działania centrum i stawki rocznej na osobę oraz kwestii rozliczania umów z realizatorami pilotażu.

Zdaniem ministerstwa zdrowia konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących finansowania wynika m.in. ze zidentyfikowanych rozbieżności interpretacyjnych zasygnalizowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

 

Więcej koordynatorów

W projekcie rozszerzono również katalog osób uprawnionych do pracy na stanowisku koordynatora.

W projekcie dodano także zdanie umożliwiające absolwentom zdrowia publicznego oraz osobom posiadającym specjalizację z zakresu zdrowia publicznego pełnienia funkcji koordynatora opieki w centrum zdrowia psychicznego. Są to specjaliści, którzy potencjalnie mogą stanowić cenne uzupełnienie zespołu centrum zdrowia psychicznego.

Nowelizowane przepisy odnoszą się również m.in.: do kwestii udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z rozpoznaniem choroby otępiennej, umożliwienie absolwentom zdrowia publicznego oraz osobom posiadającym specjalizację z zakresu zdrowia publicznego pełnienia funkcji koordynatora opieki w centrum zdrowia psychicznego.

Pacjenci z otępieniem

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano brzmienie w celu ułatwienia interpretacji przepisu związaną z udzielaniem przez centra zdrowia psychicznego świadczeń świadczeniobiorcom z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby otępiennej. Zmiana przedmiotowego przepisu ma również istotne znaczenie w związku z faktycznym procesem diagnostycznym dotyczącym choroby otępiennej. W praktyce może wystąpić sytuacja, iż rozpoznanie choroby otępiennej może nastąpić dopiero podczas porady diagnostycznej udzielanej przez lekarza psychiatrę w poradni danego centrum zdrowia psychicznego. Mając na uwadze powyższe konieczne wydaje się umożliwienie udzielenia konsultacji i porad w niezbędnym zakresie również pacjentom z podejrzeniem choroby otępiennej.

Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie związaną z okresami rozliczeniowymi. Zgodnie z projektem rozporządzenia świadczenia opieki zdrowotne w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2018 r.  oraz nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Proponowane brzmienie umożliwi prawidłowe rozliczenie umów na realizację pilotażu zawartych po dniu 1 lipca 2018 r.

W § 21 ust. 1 ww. rozporządzenia „kwotę ryczałtu na populację” zastąpiono wyrażeniem „wartość umowy o realizację pilotażu”. Przedmiotowa zmiana jest związana ze stosowaną nomenklaturą przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital Bródnowski zamiast szpitala z Opola

Zdaniem ministerstwa zdrowia rozporządzenie ma charakter techniczny, jego przyjęcie nie wpłynie na wysokość wydatków po stronie NFZ ani budżetu państwa. Łączna liczba realizatorów pilotażu nie ulega zmianie, zatem z tego powodu nie przewiduje się zwiększenia wydatków.

Projekt wprowadza wśród realizatorów pilotażu. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu z powodów kadrowych zrezygnował z pełnienia funkcji realizatora programu, a jego miejsce zajmie Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.