Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju. Nowe zarządzenie wprowadziło szereg zmian definicyjnych określając znaczenie pojęć takich jak formularz wniosku, Karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie oraz miejsce udzielania świadczeń. Zgodnie z nowym aktem wniosek osoby ubiegającej się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny pod rygorem
nieważności. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożenie
wniosku do 10. dnia miesiąca do godz. 16-tej w tym dniu, będzie podstawą do zawarcia
umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca
kalendarzowego). Odnosząc się do zasad udzielania świadczeń nowe zarządzenie stanowi, że świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania w każdym miejscu udzielania świadczeń, wyrobów medycznych - wykonywanych metodami produkcji seryjnej -będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych, z każdego asortymentu zgłoszonego w załączniku nr 1 do umowy, w celu zapoznania się świadczeniobiorcy z ich działaniem oraz funkcjonowaniem.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania za wyjątkami okreslonymi w zarządzeniu. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc poprzednio obowiązujące w tym zakresie zarządzenie Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl