Zarządzenie wprowadza zmiany w treści załączników do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie zarządzenia.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK