Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330), dookreśla również dane dotyczące działalności systemu ratownictwa medycznego, które są przekazywane przez wojewodów.

Dane zagregowane dotyczą między innymi zespołów ratownictwa medycznego (dla województwa ogółem i rejonów operacyjnych) w zakresie: numer, nazwa, opis rejonu operacyjnego – kody TERYT miejscowości; liczby zespołów w danym rejonie operacyjnym (specjalistyczne i podstawowe), liczby wyjazdów ogółem, związanych i nie związanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego), liczby zgonów przed podjęciem lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych, mediany czasu dotarcia zespołów na miejsce zdarzenia liczonego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do przybycia zespołu na miejsce zdarzenia (w minutach; w podziale na miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców i poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców), średni czas interwencji zespołu od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do przekazania pacjenta do szpitala (w minutach, w podziale na miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców i poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców), czy liczby wyjazdów, w których czas dotarcia zespołu był dłuższy od przewidzianego w ustawie z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.).

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w roku 2015 będzie przekazywało do Głównego Urzędu Statystycznego dane dotyczące sprawozdań z działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej MSW w formie elektronicznej raz w roku do dnia 31 maja 2016 roku. W porównaniu do roku 2014, w przyszłym roku nie będą gromadzone dane dotyczące sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przekazywane przez zarządy województw do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W roku 2015 nie będzie prowadzone również Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia, którego celem jest ocena kondycji zdrowej ludności Polski, uwzględniająca subiektywną ogólną ocenę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, na przykład częstości występowania najpoważniejszych, długotrwałych problemów zdrowotnych, poziomu sprawności oraz ograniczeń w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych czy samopoczucia emocjonalnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 października 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz