Pytanie

W jakiej formie zakład ubezpieczeń ma okazać się zgodą pacjenta na udostępnienie danych pacjenta przez podmiot leczniczy?

Zazwyczaj bowiem zakłady ubezpieczeń przedstawiają kserokopię zgody pacjenta. Czy to jest wystarczające?

Odpowiedź

Zgoda pacjenta na udostępnienie danych zakładowi ubezpieczeń powinna być wyrażona w formie pisemnej. Wynika to wprost z art. 22 ust. 3 ustawy z 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej - dalej u.d.u. Niemniej jednak na zakładzie ubezpieczeń ciąży jedynie obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu zgody pacjenta. Zakład ubezpieczeń nie ma obowiązku przedłożenia dokumentu zgody. Tym samym, przedstawienie kopi dokumentu należy uznać na wystarczające, aczkolwiek niekonieczne.

Uzasadnienie

W myśl art. 22 ust. 1 u.d.u. zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotu leczniczego, który udzielał świadczeń zdrowotnych ubezpieczonemu lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia:

a) informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także

b) informacje o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

Powyższy zakres danych precyzuje rozporządzenie ministra zdrowia z 17 maja 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji - dalej r.u.i.z.u., wskazując, iż są to w szczególności:

a) informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach oraz o wynikach sekcji zwłok, jeżeli została przeprowadzona,

b) informacje o przyczynach leczenia ambulatoryjnego, wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach,

c) informacje o wynikach przeprowadzonych konsultacji.

Podmiot leczniczy powinien udzielić zakładowi ubezpieczeń wyżej wymienionych informacji w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych. Udzielenie informacji poprzedza wystąpienie zakładu ubezpieczeń, na które zgodę w formie pisemnej wyraża ubezpieczony lub osoba na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciel ustawowy (art. 22 ust. 3 u.d.u.).

Wypełnienie wymogu formy pisemnej w zakresie jednostronnej czynności prawnej, jaką jest zgoda, polega na zamieszczeniu własnoręcznego podpisu przez osobę dokonującą czynności na dokumencie zawierającym jej oświadczenie woli. Okazanie kopi dokumentu zgody z podpisem ubezpieczonego rodzi domniemanie, że podmiot dysponuje również oryginałem tego dokumentu, a zatem ustawowy warunek wyrażenia zgody w formie pisemnej należy uznać za spełniony.

Autor zwraca również uwagę na dyspozycję § 2 pkt 5 r.u.i.z.u., zgodnie z którym wystąpienie zakładu ubezpieczeń o udostępnienie danych pacjenta ma zawierać oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Rozporządzenie zatem nie nakłada na zakład ubezpieczeń obowiązku przedłożenia dokumentu zgody.

Mając na względzie powyższe, wystarczające jest przedłożenie przez zakład ubezpieczeń kopii zgody na udzielenie danych pacjenta. Jedynie wyjątkowo, w sytuacji powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia oraz dokumentu zgody, celem uniknięcia odpowiedzialności za udostępnienie danych podmiotowi nieuprawnionemu, podmiot leczniczy może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu bądź jego kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.

Czytaj inne komentarze tego eksperta: 

Urząd skarbowy nie może żądać od szpitala danych o pacjencie>>>

Założenie spółki umożliwi zawarcie kontraktu z NFZ>>>


Wiktoria Ucieklak

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium z zakresu Prawnej Obsługi Przedsiębiorców. W 2013 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. Od 2013 roku współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński. Interesuje się prawem medycznym, cywilnym oraz gospodarczym.