Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowywania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach klinicznych wraz z wykazem badań diagnostycznych przeprowadzanych przez farmaceutów. Efektem jego prac mają być wnioski, propozycje lub rekomendacje opracowane w formie raportu, który ma zostać przedstawiony ministrowi w ciągu 11 miesięcy. Jego akceptacja ma nastąpić najpóźniej do 9 października 2022 roku - w ciągu roku od dnia wejścia w życie zarządzenia. Gdyby minister nie zaakceptował raportu, minister będzie mógł wydłużać czas pracy zespołu. 

 

Zespół pod przewodnictwem wiceministra Miłkowskiego

Zespół w sumie liczy aż 25 osób. Na jego czele stanął Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zastępcą została Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny. Pozostali członkowie to:

 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,
 • przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
 • dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • dwóch przedstawicieli uczelni medycznych,
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej,
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej,
 • przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,
 • przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych,
 • przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta.

Ponadto Przewidziano możliwość uczestniczenia w pracach Zespołu ekspertów zewnętrznych, którzy zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu bądź jego zastępcę. Eksperci nie będą mieli prawa głosu. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

 


Zadania zespołu

Jak czytamy w zarządzeniu do zadań zespołu należy:  

 1. stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy o zawodzie farmaceuty oraz określenie narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego, realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z określeniem standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji;
 2. ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego;
 3. określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji usług;
 4. określenie kierunków i modelu przyszłej realizacji pilotaży w zakresie modelu usług farmacji klinicznej;
 5. określenie wykazu badań

Zespół ma jedenaście miesięcy - termin może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy miesiące, następnie zaś każdorazowo o jeden miesiąc, aż do momentu akceptacji raportu przez ministra zdrowia. Z tym, że najpierw musi go też zatwierdzić przewodniczący zespołu.