W zarządzeniu Nr 60/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 roku, wprowadzono zmiany dotyczące współczynnika korygującego.

W przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,3, w przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych dojelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,24., a w przypadku dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie i żywionych pozajelitowo przez zakład opiekuńczy, dla wartości każdego osobodnia stosuje się współczynnik korygujący 1,5.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdanych po dniu wejścia w życie zarządzenia, a udzielonych nie wcześniej niż 1 listopada 2017 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Źródło: www.nfz.gov.pl