W odpowiedzi MZ czytamy, że osobą uprawnioną do wystawiania recept refundowanych jest m.in. lekarz, lekarz dentysta, z którym dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych. Jak zapewnia MZ, przepisy omawianej ustawy nie wprowadzają innych obostrzeń, w tym dotyczących form, w jakich lekarz może wykonywać zawód.

„Skoro zatem norma prawa nie wprowadza w tym zakresie żadnych dodatkowych warunków nie jest dopuszczalna taka jego interpretacja, która prowadziłaby do zawężającej bądź rozszerzającej jego wykładni.” - mówi Alina Budziszewska-Makulska – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MZ.

„Przedstawione przez Pana Prezesa wątpliwości mogły wynikać z brzmienia obowiązującego do dnia 29 grudnia 2012 r. § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 260), który wskazywał na konieczność umieszczania na recepcie m.in. identyfikatora stanowiącego dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON, w przypadku wystawiania recepty refundowanej przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 2 pkt 14 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Mając na względzie powyższe wątpliwości rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia zmieniającym rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. poz. 1506) dokonano zmiany ww. przepisu tak, aby wynikało z niego jasno, że dana ta może być wpisywania jedynie wtedy, gdy dotyczy świadczeniodawcy bądź lekarza posiadającego nadany mu numer REGON (prowadzącego działalność gospodarczą).” - wskazuje odpowiedź.

Źródło: www.nil.org.pl