Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2016 roku określa następujące opłaty za krew i jej składniki:

1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowej;

2) 180 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 90 zł - za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

5) 1111 zł za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

6) 1534 - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 112 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

8) 195 zł - za jednostkę krioprecypiatu.

Zgodnie z art. 19 ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 332), minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii instytutu badawczo-naukowego określa corocznie do dnia 30 czerwca wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym. Przy ustalaniu ceny uwzględnia się między innymi rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym rok wydania rozporządzenia, który ogłaszany jest corocznie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czytaj: Wysokość opłat za krew i jej składniki w 2015 roku pozostanie bez zmian >>>

Wskaźnik w 2014 roku wyniósł 100 procent, zaś analiza kosztów regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa wykazała, iż brak jest podstaw do wzrostu opłat i krew i jej składniki w roku 2016.

Stąd też wysokość opłat wskazanych w projekcie rozporządzenia jest identyczna do tych określonych przez rozporządzenie ministra zdrowia z 9 września 2014 rou w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2015 r. (Dz. U. poz. 1251).

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z 1 stycznia 2016 roku.