Szpital zwrócił się z pytaniem kiedy powinien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku świadczenia usług w trzech przypadkach: w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ostrych zespołów wieńcowych (OZW) oraz pozostałych przypadkach, nieobjętych umowami z oddziałami NFZ i wykonanych ponad limit określony w umowach.

WSA wyjaśnił, iż aby powstał obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług musi mieć miejsce odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług.

Nie można mówić o odpłatnym świadczeniu usług w sytuacji braku jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego łączącego strony tak jak to ma miejsce w przypadku ponadlimitowych świadczeń, które nie są wykonywane przez szpital w stanie zagrożenia życia lub zdrowia i OZW, których to świadczeń szpital nie ma obowiązku udzielić.

Niewątpliwie takie świadczenia ponadlimitowe stanowią usługi nieodpłatne, jako, że ich wykonanie nie wiąże się z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz szpitala.

Zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 664 z późn. zm.) podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Natomiast w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie. W przypadku ostrego zespołu wieńcowego OZW świadczenie to powinno być traktowane jak świadczenie wykonywane w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Czytaj: Świadczenia w zakresie e-zdrowia nie podlegają zwolnieniu z VAT>>>

Szpital jest zobowiązany w takiej sytuacji udzielić świadczenia na podstawie przepisów ustawy. Dlatego więc co do tych świadczeń, wykonywanych w stanie zagrożenia życia i zdrowia, w tym OZW, wykonywanych w warunkach przymusu ustawowego obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą faktycznego ich wykonania przez szpital.

Zatem skoro faktyczne wykonanie usługi następuje w danym miesiącu, to obowiązek podatkowy dla tej czynności powinien być rozpoznany w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym taka usługa faktycznie została wykonana – wyjaśnił sąd.

Tak wynika z wyroku  WSA w Poznaniu z 28 stycznia 2016 roku, sygn. akt I SA/Po 1192/15, nieprawomocny

 

 
Zasady i forma prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza