Konferencja i towarzysząca jej debata teoretyków i praktyków służby zdrowia dotyczyć będzie systemu wieloaspektowej oceny działalności szpitali oraz dostosowanego do jego wymogów standardu sprawozdawczego, uwzględniającego potrzeby informacyjne interesariuszy wszystkich szczebli zarządzania ochroną zdrowia. Wydarzenie odbędzie się 17 czerwca 2011 r. w Szczecinie

W programie konferencji przewidziana została sesja wykładowa, dotycząca prezentacji wyników projektu pt. "Koncepcje sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu pomiaru dokonań", oraz sesje plenarne poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Zbiory informacji generowane przez szpitale na potrzeby różnych interesariuszy i ich ocena;
  • Model pomiaru i oceny dokonań szpitali;
  • Projekt standardu sprawozdawczości finansowo-medycznej szpitali na potrzeby oceny ich działalności.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele kadry zarządzającej szpitali (dyrektorzy, główni księgowi) oraz organów założycielskich, pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, organizatorzy systemu ochrony zdrowia, politycy mający wpływ na kształt systemu ochrony zdrowia i jego właściwe funkcjonowanie, a także pracownicy naukowi zajmujący się problematyką finansów, rachunkowości i zarządzania w ochronie zdrowia.

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Szczeciński wspólnie z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim. Organizatorzy oczekują objęcia Konferencji Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia. W Komitecie Honorowym zasiądą m.in. doradca Prezydenta RP ds. Zdrowia Maciej Piróg, Przewsodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha, Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz i Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. Patronat Medialny sprawują Termedia (wydawca "Menedżera Zdrowia") Elamed (wydawca "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego", Wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" oraz Wolters Kluwer Polska.

Udział w konferencji jest bezpłatny i certyfikowany (6pkt). 

Dalsze informacje: www.univ.szczecin.pl/sprawozdawczosc